Skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės
                                                                                           administracijos direktoriaus
                                                                                             2008 m. rugsėjo 25 d.
                                                                                    įsakymu Nr. P-336

APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS
VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – administracija) Aplinkos apsaugos skyriaus veiklos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus (toliau – skyrius) statusą, uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimo tvarką, pertvarkymą ir likvidavimą bei reikalų ir turto perdavimą.
 2. Skyrius yra administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus  administracijos direktoriaus pavaduotojui, kontroliuojančiam ir kuruojančiam skyriaus veiklą, ir atskaitingas administracijos direktoriui.
 3. Skyrius, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais norminiais teisės aktais bei šiais nuostatais.
 4. Skyrius turi apvalų antspaudą su užrašu „Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius".
 5. Skyrius turi blanką su savo rekvizitais.
 6. Skyriaus adresas: Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 7. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
 7.1. gerinti aplinkos kokybę mieste, išsaugant gamtinę įvairovę ir tausojant išteklius;
 7.2. kurti sveiką gyvenamąją aplinką;
 7.3. įgyvendinti miesto darnios plėtros principus.
 8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
 8.1. rengia ir įgyvendina savivaldybės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo programas, schemas, planus, strategijas ir kitas aplinkos apsaugos priemones;
 8.2. nustatyta tvarka rengia Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios (toliau – SAARS) programos lėšų panaudojimo sąmatų projektus, metines SAARS panaudojimo ataskaitas ir teikia tvirtinti miesto savivaldybės tarybai. Vykdo SAARS programos panaudojimo priežiūrą;
 8.3. rengia darbų, vykdomų pagal miesto savivaldybės tarybos patvirtintą SAARS programos sąmatą, sutartis bei pagal savo kompetenciją atsako už sutarčių vykdymo kontrolę;
 8.4. inicijuoja, dalyvauja ir kaip mažos vertės pirkimų organizatoriai vykdo viešuosius pirkimus savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;
 8.5. inicijuoja aplinkos apsaugos investicinių projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis,  rengimą ir dalyvauja jų įgyvendinime;
 8.6. kuriant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, rengia atliekų tvarkymo planus, taisykles, sutartis su atliekų tvarkytojais, organizuoja antrinių žaliavų surinkimą ir pagal kompetenciją prižiūri kaip atliekų turėtojai ir atliekų tvarkytojai laikosi atliekų tvarkymo reikalavimų;
 8.7. kaupia ir apibendrina informaciją apie mieste susidarančių atliekų kiekius, rūšis bei tvarkymo būdą;
 8.8. organizuoja bešeimininkėmis atliekomis užterštų teritorijų tvarkymą;
 8.9. organizuoja ir vykdo aplinkos būklės monitoringą miesto teritorijoje;
 8.10. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo  (PAV) procese. Nustatyta tvarka teikia išvadas PAV programai ir ataskaitai. Teikia išvadas poveikio aplinkai vertinimo atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo programai ir ataskaitai;
 8.11. įstatymų nustatyta tvarka derina taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, Gamtos išteklių naudojimo leidimus;
 8.12. propaguoja ir inicijuoja aplinkos apsaugos vadybos, audito sistemas pagal ISO standartus;
 8.13. rengia naujų, plečiamų ir rekonstruojamų objektų projektavimo aplinkos apsaugos sąlygas, pagal kompetenciją nagrinėja ir derina planuojamos veiklos objektų projektinės dokumentacijos aplinkosauginę dalį;
 8.14. ruošia ūkinės veiklos gamtosaugos bei gamtonaudos reikalavimus, reguliuoja gamtos išteklių bei kitų aplinkos objektų naudojimą. Nustato savivaldybės teritorijoje griežtesnius už valstybinius aplinkosauginius normatyvus, suderinus tai su juos patvirtinusiomis valstybės institucijomis;
 8.15. rengia taršos mažinimo programas ir organizuoja jų vykdymą;
 8.16. organizuoja užterštų dirvožemių tyrimus, apsaugos ir valymo priemones;
 8.17. koordinuoja želdynų priežiūrą mieste, išduoda leidimus želdiniams pertvarkyti, genėti ir kirsti, numato kompensacines priemones už sunaikintus želdinius ar padidėjusią neigiamą įtaką aplinkai;
 8.18. rengia želdinių apsaugos taisykles ir organizuoja jų laikymosi priežiūrą;
 8.19. vadovaujantis Aplinkos ministerijos nustatytais kriterijais skelbia saugotinais dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingus, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingus želdinius, augančius privačioje žemėje;
 8.20. organizuoja želdynų tvarkymo projektų rengimą, apsaugos režimus, naudojimo sąlygas;
 8.21. organizuoja miesto bioįvairovės tyrimus ir rengia išsaugojimo programas;
 8.22. teikia siūlymus vertingiems gamtiniams ir kraštovaizdžio objektams išsaugoti ir saugomoms teritorijoms steigti;
 8.23. rengia vandens ir kitų gamtos išteklių apsaugos ir racionalaus naudojimo programas;
 8.24. teikia siūlymus dėl bemotorio transporto infrastruktūros plėtros, transporto sistemos organizavimo ir kita;
 8.25. organizuoja aplinkosauginį švietimą mieste;
 8.26. padeda švietimo įstaigoms tobulinti aplinkos apsaugos ugdymo procesus;
 8.27. rengia ir leidžia aplinkos apsaugos leidinius;
 8.28. organizuoja renginius, šventes, konkursus, seminarus, konferencijas, pasitarimus, mokymus miesto gyventojams, savivaldybės specialistams ir įmonių ekologams;
 8.29. organizuoja miesto gyventojų įtraukimą į aplinkos apsaugos problemų sprendimą;
 8.30. teikia gyventojams ir juridiniams asmenims informaciją apie aplinkos būklę mieste;
 8.31. rengia ir talpina informacinę medžiagą skyriaus interneto tinklapyje;
 8.32. rengia projektus ir ieško finansavimo specialistų mokymui, visuomenės įtraukimui į darnaus vystymosi procesus;
 8.33. renka informaciją apie tarptautinę patirtį darnios plėtros procesuose;
 8.34. organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų aplinkosaugos ir gamtonaudos srityje įgyvendinimą ir kontrolę;
 8.35. rengia miesto savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, atlieka jų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;
 8.36. nustatyta tvarka nagrinėja įmonių, įstaigų, organizacijų ir piliečių pasiūlymus, pareiškimus ir skundus;
 8.37. nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda į savivaldybės archyvą;
 8.38. dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse aplinkos apsaugos programose, konferencijose ir seminaruose;
 8.39. rengia sutarčių ir bendradarbiavimo susitarimų projektus su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kitų savivaldybių analogiškais padaliniais, užsienio firmomis bei užsienio valdžios ir valdymo institucijomis;
 8.40. atlieka kitas įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.

III. SKYRIAUS TEISĖS

 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:
 9.1. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus iš administracijos struktūrinių padalinių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei įmonių skyriaus kompetencijos klausimais;
 9.2. teikti savivaldybės ir administracijos vadovams pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
 9.3. kontroliuoti, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys savivaldybės teritorijoje laikosi savivaldybės sprendimų, potvarkių ar įsakymų aplinkosaugos klausimais;
 9.4. atstovauti savivaldybei įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kai sprendžiami skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;
 9.5. teikti savo išvadas, pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl priimamų sprendimų ir potvarkių, jeigu jų įgyvendinimas gali turėti poveikį aplinkai;
 9.6. gauti iš ministerijų ir kitų valstybės institucijų konsultacijas skyriaus veiklos klausimais ir naudotis jų metodine pagalba, sprendžiant iškilusias problemas;
 9.7. parengti autorines sutartis su reikalingais savo darbui specialistais.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 10. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis strateginiais planais, metų ir ketvirčių darbo planais, savivaldybės ir administracijos vadovų pavedimais ir rezoliucijomis.
 11. Skyriaus vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai (rezoliucijos) vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.
 12. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka.
 13. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas skyriaus specialistas.

V. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

 14. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
 15. Skyriaus dokumentų ir reikalų bei skyriuje naudojamo turto perdavimas vykdomas savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus tarnautojai.
 17. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.

________________________