Prioritetų įgyvendinimo planas

 

1. Sukurti šiuolaikinę aplinkos infrastruktūrą

Tikslas: Teikti gyventojams kokybiškas paslaugas, diegiant pažangias technologijas ir vystant infrastruktūrą.

Veiksmų kryptys ir priemonės:

1.1. Rengti ir įgyvendinti regioninį atliekų tvarkymo projektą, pagal kurį būtų išspręstos senų sąvartynų uždarymo, naujo regioninio sąvartyno statybos, organinių atliekų kompostavimo, antrinių žaliavų rūšiavimo ir presavimo, atliekų surinkimo sistemos sukūrimo problemos.

1.2. Plėtoti Alytaus miesto vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, juos modernizuoti ir rekonstruoti, taip užtikrinant, kad visi miesto gyventojai galėtų vartoti tinkamos kokybės vandenį, o visos mieste susidarančios nuotėkos būtų valomos.

1.3. Tilto per Nemuną ir apylankos kelio statyba yra pirmaeilė miesto užduotis, siekiant sumažinti tranzitinius transporto srautus per miesto gyvenamuosius rajonus, miesto centrą bei rekreacines teritorijas.

2. Plėtoti atliekų tvarkymo sistemą

Tikslas: Sukurti šiuolaikinę atliekų surinkimo, rūšiavimo, perdirbimo ir patikimo saugojimo sistemą.

Veiksmų kryptys ir priemonės:

2.1. Tvarkant atliekas, nuosekliai įgyvendinti šiuos prioritetus: vengti atliekų susidarymo, kontroliuoti atliekų susidarymą ir tvarkyti jų apskaitą; naudoti susidarančias atliekas, užtikrinti saugų atliekų šalinimą sąvartyne.

2.2. Atliekų tvarkymo problemas spręsti kooperuojantis kartu su kitomis Alytaus regiono savivaldybėmis, o atliekų deginimo  - kartu su Kauno arba Vilniaus apskričių savivaldybėmis.

2.3. Nuosekliai plėtoti pavojingų atliekų surinkimo ir saugojimo sistemą mieste.

2.4. Savivaldybės pirkinių politiką orientuoti į ekologiškų prekių įsigijimą.

2.5. Skatinti atliekų surinkimo ir perdirbimo verslą, naudojant savivaldybės žinioje esančius mokesčių ir kitus svertus.

3. Saugoti ir nuolat gerinti Alytaus aplinkos (oro, vandens, dirvožemio, fizinės aplinkos) kokybę

Tikslas: Alytaus miesto aplinkos kokybės, įskaitant ekologinius; socialinius ir kultūrinius aspektus, saugojimas ir gerinimas mažinant miesto plėtros ir žemės naudojimo žalingą poveikį.
Veiksmų kryptys ir priemonės:

Vanduo

3.1. Sukurti lietaus vandens surinkimo ir valymo sistemą.

3.2. Tik užtikrinus nuotėkų surinkimą ir valymą, naujus miesto plotus naudoti gyvenamiesiems namams ar pramoniniams objektams statyti.

3.3. Leisti miesto prieigose esančioms sodininkų bendrijoms jungtis prie miesto infrastruktūros tinklų.

3.4. Reikalauti iš pramonės įmonių, kurios išleidžia specifinius teršalus, kurių išvalyti miesto valykloje neįmanoma arba ekonomiškai neracionalu, valyti juos lokaliai prieš išleidžiant į bendrus kanalizacijos tinklus.

3.5. Savivaldybė savo teritorijoje kuria vieningą vandentvarkos ūkį apimant vandens gavybą, tiekimą, nuotėkų surinkimą, valymą ir atliekų, susidarančių šioje veikloje, tvarkymą.

Oras

3.6. Mažinti pagrindinių oro taršos šaltinių - transporto ir pramonės bei energetikos įmonių emisijas.

3.7. Pertvarkant transportą, pirmenybę teikti visuomeniniam transportui, plėsti dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūrą.

3.8. Skatinti energijos taupymą, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą.

3.9. Sumažinti šiluminių jėgainių taršą, racionalizuojant degimo procesus, modernizuojant miesto šilumos ūkį pereinant prie mažiau aplinką teršiančių kuro rūšių ir t.t.

3.10. Vengti nepagrįsto šilumos ūkio decentralizavimo ir taršos šaltinių perkėlimo į miesto gyvenamuosius rajonus.

3.11. Griežtai laikytis skirstymo į zonas ir poveikio aplinkai išankstinio vertinimo principų, planuojant bei išduodant leidimus vykdyti naują pramoninę veiklą.

Dirvožemis

3.12. Kiek galima sumažinti Naftos bazės teritorijos ir jos įtakos zonos užteršimą naftos produktais.

3.13. Ieškoti būdų išvalyti Pirmąjį Dailidės ežerėlį ir naudoti ji gyventojų poreikiams.

3.14. Nuolat mažinti sunkiųjų metalų kiekį nuotėkų dumble, kad būtų galima jį naudoti karjerų, užterštų teritorijų rekultivavimui ir tvarkymui. Nebekaupti nuotėkų dumblo karjeruose ant Nemuno kranto.

3.15. Stebėti dirvožemio užterštumą gyvenamuosiuose rajonuose ir įmonių teritorijose.

Fizinė tarša

3.16. Nustatyti vietas, kuriose yra viršijami leistini triukšmo lygiai, ir planuoti triukšmo mažinimo priemones.

3.17. Stebėti radiacini aplinkos teršimą.

4. Mažinti neigiamą aplinkos poveikį visuomenės sveikatai

Tikslas: Sudaryti sąlygas miesto gyventojams turėti sveiką gyvenamąją aplinką, saugias prekes, paslaugas bei darbo, poilsio ir buities sąlygas.

Veiksmų kryptys ir priemonės:

4.1. Priimant sprendimus turi būti laikomasi prevencinio principo, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir aplinką.

4.2. Skatinti įmones ir gyventojus atsisakyti prekių ir žaliavų, kuriose yra medžiagų, keliančių grėsmę vartotojų sveikatai, ozono sluoksnį ardančių medžiagų, apriboti genetiškai modifikuotų produktų vartojimą.

4.3. Net ir labai sunkiomis ekonominėmis sąlygomis atsisakyti maistui vartoti užterštą šachtinių šulinių vandenį užterštoje miesto aplinkoje užaugintas daržoves, pieno produktus.

4.4. Spręsti sodų bendrijų teritorijose gyvenančių žmonių aprūpinimo vandeniu problemas.

4.5. Remiantis tyrimų duomenimis, nustatyti elektromagnetines bangas spinduliuojančių objektų ir aukštos įtampos linijų apsaugos zonas, informuoti tose zonose gyvenančius žmones.

4.6. Įtakoti darbo aplinkos sąlygų gerinimą, išvengti profesinių ligų.

4.7. Laikantis Pasaulinės sveikatos organizacijos reikalavimų, užtikrinti žmonių sveikatos apsaugą gyvenamojoje ir miesto aplinkoje.

4.8. Remti visuomenės sveikatos stiprinimo programas (fizinio aktyvumo, laisvalaikio ir poilsio, sveikos mitybos propagavimo, rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo ir žalos aiškinimo kt.).

4.9. Vykdyti visuomenės sveikatos monitoringą.

5. Saugoti miesto gamtinę aplinką (saugomas teritorijas, želdynus, biologinę įvairovę, susiformavusį kraštovaizdį)

Tikslas: Išsaugoti paveldėtą unikalią Alytaus miesto gamtinę aplinką, kuriant žaliojo miesto įvaizdį.

Veiksmų kryptys ir priemonės :

5.1. Rengiant miesto teritorinius planus, išsaugoti žaliąsias teritorijas, kuriose vyrauja želdynai ir vandens telkiniai ir kurios yra miesto tarybos sprendimu patvirtintoje Alytaus miesto žaliųjų saugotinų teritorijų schemoje.

5.2. Tobulinti saugomų ir saugotinų teritorijų priežiūrą ir administravimą, stiprinti teritorijų apsaugos ir naudojimo kontrolę.

5.3. Parengti miesto želdynų tvarkymo projektą, kuriame būtų sprendžiamos šių teritorijų ūkinės veiklos, naudojimo poilsiui ir turizmui bei išsaugojimo problemos.

5.4. Ypač globojami ir tvarkomi turi būti Nemunas ir jo slėniai bei Likiškių ir Domantonių kalvos.

5.5. Žemės sklypai nuosavybės teisėms atkurti turi būti formuojami ne žaliuosiuose plotuose.

5.6. Planuojant bei išduodant leidimus naujai pramoninei bei kitai veiklai, laikytis žaliųjų plotų ir želdynų atželdinimo principo ir užtikrinti jo įgyvendinimo kontrolės mechanizmą.

5.7. Visokeriopai remti miesto gyventojų iniciatyvą plėtoti želdinių sistemą gyvenamojoje aplinkoje ir apie visuomeninės paskirties objektus.

6. Racionaliai naudoti gamtos išteklius

Tikslas: Užtikrinti ilgalaikį Alytaus miesto gamtos išteklių naudojimą, saugant nuo neigiamo aplinkos poveikio.

Veiksmų kryptys ir priemonės:

6.1. Palaikyti gerą vandenviečių vandens kokybę, garantuojant sanitarinės apsaugos zonos reikalavimų vykdymą, optimizuojant apsaugos zonų dydį gerinant paviršinių vandenų kokybę, gerą nuotėkų valymą ir surinkimą visoje miesto teritorijoje, nuolat vykdant vandenviečių ir viso miesto požeminių vandenų monitoringą.

6.2. Siekti miestą aprūpinti geriamuoju vandeniu, kurio kokybė atitiktų Europos Sąjungos ir Pasaulinės sveikatos organizacijos keliamus maksimalius, o vėliau ir rekomendacinius normatyvus.

6.3. Parengti ir įgyvendinti Alytaus miesto vandentvarkos ūkio optimizavimo programą.

6.4. Įgyvendinti municipalinių paslaugų kainodaros politiką, kuri skatintų racionaliais kiekiais naudoti vandenį ir kartu leistų užtikrinti tinkamą geriamojo vandens kokybę.

7. Gerinti informacijos apie aplinkos būklę teikimą ir visuomenės aplinkosauginį švietimą

Tikslas: Didinti visuomenės sąmoningumą ir atsakomybės supratimą, kad būtų išsaugota aplinka.

Veiksmų kryptys ir priemonės:

7.1. Integruoti aplinkosauginį švietimą į savivaldos institucijų aplinkos apsaugos, ekonomines, socialines ir kitas programas.

7.2. Numatant švietimo turinį sutelkti dėmesį į visuomenės atsakomybę už aplinkos išsaugojimą, pareigą racionaliai naudoti gamtos išteklius, formuoti aplinkai ir sveikatai palankias gyvenimo būdo nuostatas.

7.3. Kelti savivaldybės pareigūnų ir kitų specialistų (pedagogų, socialinių darbuotojų ir kt.) kvalifikaciją tolydžios miesto plėtros srityje, ugdyti jų atsakomybę ir supratimą apie informacijos teikimo visuomenei svarbą bei jos dalyvavimo priimant ir įgyvendinant sprendimus būtinumą.

7.4. Parengti informacijos teikimo visuomenei apie aplinkos būklę tvarką.

7.5. Ieškoti naujų būdų, kaip įtraukti visuomenę priimant sprendimus aplinkos apsaugos srityje.

7 .6. Struktūrizuoti ekologinio švietimo darbą mieste.

8. Tobulinti aplinkosaugos valdymo sistemą

Tikslas: Aplinkosaugos prioriteto įgyvendinimo užtikrinimas, efektyvios organizacinės sistemos įgyvendinimas ir kokybiškas aplinkosauginių paslaugų teikimas, ir bendruomenės įtakos aplinkosaugoje didinimas.

Veiksmų kryptys ir priemonės:

8.1. Aplinkos apsaugos kriterijais (nuolatinio gerinimo, atsargumo, prevencijos ir  bendradarbiavimo) vadovaujamasi valdant ir planuojant miesto plėtrą, formuojant biudžetą, fondus, organizuojant miesto valdymo struktūrą.

8.2. Aplinkosaugos politiką realizuojančios priemonės yra sudėtinė miesto plėtros strategijos, visų planų, programų sudėtinė dalis.

8.3. Visi savivaldybės padaliniai vertina savo veiklos poveikį aplinkai, rengia aplinkosauginių veiksmų programas su aiškiai apibrėžtais tikslais, užduotimis ir kontrolės bei atsiskaitymo principais.

8.4. Rengiamos ir vykdomos integruotos programos: Darbotvarkė-21, Sveikas miestas ir kt.

8.5. Rengiamas subalansuotos plėtros principus atitinkantis Alytaus miesto bendrasis planas.

8.6. Parengiama ir įgyvendinama viešųjų ryšių strategija, siekiant informuoti visuomenę ir skatinti jos dalyvavimą priimant sprendimus aplinkosaugos srityje.

8. 7. Parengti informacijos apie aplinką duomenų bazę ir jos teikimo visuomenei tvarką bei įgyvendinti efektyvaus gyventojų įtraukimo į sprendimų priėmimą priemones.

8.8. Kuriama aplinkos būklės monitoringo, duomenų apdorojimo ir pateikimo sistema.