Ornitofaunos įvairovė

 

Ornitologinių inventorizacinių tyrimų tikslas  buvo įvertinti paukščių buvimo Alytaus miesto teritorijoje ir atskirose jo dalyse statusą, įvertinti atskirų teritorijų dabartinę ornitologinę vertę, pateikti pasiūlymus aplinkos apsaugos organizavimui saugomose miesto teritorijose.

Pasinaudota  metodikomis, leidžiančiomis įvertinti atskiras paukščių rūšis kaip perinčias ar migruojančias (žiemojančias), nenaudojant imlių darbui ir nesaugių patiems paukščiams metodų. Tokiam paukščių rūšinės sudėties ir statuso nustatymui atsižvelgta į paukščių rūšių biologines savybes ir optimalų apskaitų laiką. Visoje  miesto teritorijoje paukščių rūšinei sudėčiai nustatyti buvo pasirinktas gegužės - liepos mėnesių pagrindinio tyrimo laikotarpis, kai kiekvienoje iš numatytų teritorijų buvo lankomasi po keletą (mažiausiai - tris) kartų. Dalis duomenų surinkta ir kitais metų laikais (migruojantys, žiemojantys paukščiai), panaudoti ir ankstesnių stebėjimai.

 

dagilis

Dagilis

Atskirų rūšių aptikimo statuso įvertinimui orientuotasi į aukščiausius statuso kriterijus. Jei rūšis tikrai peri teritorijoje, nurodomas perėjimo statusas, nebekreipiant dėmesio į tai, migruojanti ar žiemojanti yra pasirinkta rūšis. Toks principinis sprendimas svarbus tuo, kad leidžia atkreipti dėmesį visų pirma į perinčias rūšis, nes gamtosauginiu požiūriu būtent perinčių paukščių rūšių biotopų išsaugojimas yra aktualiausias miesto teritorijoje.
Kategorijos, naudotos įvertinant statusą perėjimo metu yra tokios pačios, kokios naudojamos perinčių paukščių atlaso sudaryme:

 

O - rūšis teritorijoje neperi. Registruoti paukščiai buvo tik atsitiktiniai, migruojantys ir neperintys.
A - rūšis gali perėti. Tokiam statusui pasitenkinama vienos paukščių rūšies individo registracijos perėjimo sezono metu tinkamoje tai rūšiai aplinkoje.
B - rūšis tikriausiai peri. Toks statusas buvo duodamas rūšiai tuomet, kai rūšis tiriamoje teritorijoje toje pat vietoje užregistruojama bent du kartus per perėjimo sezoną tinkamame biotope. Gali būti ir vienkartinės rūšies teritorinio elgesio (giesmės, tuoktuvinio skrydžio) registracijos.
C - rūšis tikrai peri. Toks statusas  būdavo suteikiamas įsitikinus paukščių  perėjimu.
Patikimiausias perėjimo įrodymas yra rastas lizdas, kiaušiniai ar jaunikliai. Tačiau paukščių  lizdų ieškojimas reikalauja daug laiko, kartais po lizdų patikrinimo juos randa plėšrūnai, varniniai paukščiai, lizdus meta patys tėvai. Retųjų paukščių lizdų ieškojimas išvis nepageidautinas. Šis būdas netiko ir rūšims, kurių lizdus dėl didelių perėjimo teritorijų ar slapto gyvenimo būdo sunku rasti. Būtent todėl, neignoruojant rastų lizdų, buvo naudojami ir kiti būdai patikimam perėjimo statusui įvertinti. Peri ar neperi konkreti paukščių rūšis buvo įvertinama pagal išbandytus ir aprobuotus  biologijos, veisimosi fenologijos, teritorinės elgsenos kriterijus (G.Matiukas. Ciconia, 1995).

 

paprastoji medsarke

Paprastoji medšarkė

Atskirai verta paminėti neperinčių, o tik migruojančių (žiemojančių) paukščių registravimą. Šie paukščiai registruoti tik atsitiktinių apsilankymų tirtose teritorijose metu. Šių rūšių registracijai nepakanka tyrimų vieno metų sezono laiku, dėl to migruojančių paukščių rūšių skaičius santykinai nėra didelis. Kai kurie migruojantys paukščiai (žąsys, gervės) tik praskrenda tranzitu virš miesto teritorijos, nenutūpdami ir nesinaudodami konkrečiais biotopais ar teritorijomis.

 

Alytaus miestas užima 3920 ha teritoriją, kuri pasižymi didele biotopų įvairove ir mozaikiškumu, pradedant nuo natūralių plačialapių miškų bendrijų Vidzgirio botaniniame draustinyje, Nemuno slėnio ąžuolynų iki urbanizuotų miesto teritorijų su pramonės kvartalais, beveik neturinčiais natūralių gyvosios gamtos elementų. Didelė biotopų įvairovė nulemia palyginti turtingą miesto teritorijos ornitofaunos sudėtį. Tačiau, skirtingai, nei augalų bendrijoms, paukčių populiacijų įvairovei reikalinga ne tik biotopų įvairovė, bet ir pakankamai dideli  tinkamų biotopų plotai. Kai kurioms stambioms tipiškoms miško ar vandens, pelkių paukščių rūšims tokių teritorijų Alytaus mieste yra per maža. Reikia atsižvelgti ir į labai padidėjusį paukščių trikdymo faktorių, kuris miesto sąlygomis yra neišvengiamas ir kai kurioms paukščių rūšims per daug intensyvus.

Alytaus miesto teritorijoje konstatuota 137 paukščių rūšys,  kurios priklauso sekantiems būriams: 

 

Kraginiai paukščiai 2   Gandriniai paukščiai 2
Plokštėtasnapiai 10   Plėšrieji 4
Vištiniai paukščiai 2   Sakalai 2
Gerviniai paukščiai 4   Tilvikiniai paukščiai 7
Kiriniai paukščiai 6   Karveliniai 4
Gegutiniai 1   Pelėdiniai paukščiai 3
Čiurliai 1   Žalvarniniai paukščiai 2
Geniai 6   Žvirbliniai paukščiai 74

 

 

vistvanagis.jpg

liepsnele.jpg

Vištvanagis

Liepsnelė

 

Bendras konstatuotas rūšių skaičius tokio dydžio teritorijai, kaip Alytaus miestas nėra didelis, tai susiję visų pirma su pagrindiniu dėmesiu, skirtu perintiems paukščiams. Štai kaip atrodo bendras skirtingo statuso rūšių pasiskirstymas:

Alytaus miesto paukščių rūšių aptikimo statusas:

 

Migruojantys ir žiemojantys (M) Neperintys, stebė-ti veisimosi metu (O) Gal būt perintys (A) Greičiausiai perintys (B) Tikrai perintys (C)
29 11 9 13 75
22% 8% 6% 9,5% 56%

 

Lietuvoje iš 321 paukščių rūšių, yra 213 rūšių, kurios peri arba kažkada perėjo. Lyginant su Alytaus ornitofaunos rūšių statusu, matosi, kad respublikoje gerokai didesnis neperinčių rūšių skaičius. Dėl trumpo tyrimų laiko Alytuje neradome tokių rūšių, kurios tikrai turėtų būti stebimos, nors gal ir ne kasmet. Tai: rudakaklis kragas, rudagalvė kryklė, klykuolė, javinė lingė, pievinė lingė, vapsvaėdis, putpelė, griežlė, gaidukas, didžioji kuolinga, paprastasis griciukas, brastinis tilvikas, mažasis kiras, balnotasis kiras, uldukas, žalvarnė, lėlys, remeza. Visos šios išvardintos rūšys yra stebėtos artimiausiose Alytaus apylinkėse.Tyrimų metu nerasta ir erelio rėksnio, kuris kaip perintis Vidzgiryje, minimas Lietuvos raudonojoje knygoje (1981). Mūsų manymu, šiai rūšiai Vidzgirio miške dėl maitinimosi vietų stokos ir didelio trikdymo faktoriaus įtakos perėjimui sąlygų nėra.

 

tulzys.jpg

Tulžys

Iš visų Alytuje aptiktų paukščių rūšių 12 Lietuvoje yra saugomos kaip retos ir nykstančios ir įtrauktos į Raudonąją knygą. Iš jų I (E) kategorijai priskirtos jūrinis erelis ir dirvinis sėjikas, II (V) kategorijai - vidutinysis dančiasnapis ir juodasis peslys, III (R ) kategorijai - juodasis gandras, pilkoji žąsis, erelis rėksnys, liepsnotoji pelėda, tulžys, kukutis, žalioji meleta, plėšrioji medšarkė, IV (I) kategorijai - pelėsakalis. Trys iš jų Alytaus miesto teritorijoje gali perėti.

 

Dauguma aptiktų rūšių miesto teritorijoje yra retos, labai retos arba apyretės. Tik 33 rūšys priskirtinos prie įprastų, o 13 -  prie gausių rūšių. Tai labai susiję su specifinėmis gyvenimo miesto teritorijoje sąlygomis, kai tik dalis smulkių sparnuočių, daugiausia miško arba tipiškų urbanistinių  biotopų rūšių randa pakankamai geras perėjimo ir maitinimosi sąlygas bei yra nejautrios pastoviam trikdymui. 57 rūšims paukščių, kurios apibūdintos kaip labai retos ar retos, miesto aplinka yra iš esmės netinkamas gyvenimui biotopas.

Alytaus miesto paukščių rūšių gausumas:

 

Labai retos ir retos Apyretės, negausios Įprastos gausios
57 34 33 13
42% 25% 24% 9%

 

 

didysis margasis genys

Dauguma miesto teritorijoje aptinkamų paukščių rūšių - miško paukščių rūšys. Tai visai nenuostabu, žinant Alytaus žaliųjų plotų sudėtį: miškai sudaro ketvirtį miesto teritorijos. Sistematiškai šios rūšys - daugiausia žvirbliniai paukščiai: kikiliai, devynbalsės, pečialindos, musinukės, strazdai, zylės.  Įdomiausiuose rūšiniu požiūriu miškų masyvuose, aptiksime margųjų genių, net žaliųjų meletų, namines pelėdas, paukštvanagius, virbes.

 

Atviras vietas ir pievas atstovauja pieviniai kalviukai, kurių yra gausiausia vakarinėje miesto dalyje, geltonosios startos, dirviniai vieversiai, geltonosios kielės. Šiuose biotopuose  pasitaiko nemažai migruojančių ar neaiškaus statuso paukščių: pempių, sėjikų, bei migruojančių kitų biotopų rūšių. Virš atvirų vakarinio Alytaus teritorijų - Likiškų, Likiškėlių vyksta gausi rudeninė ir pavasarinė gervių ir žąsų migracija, tiesa, šios rūšys miesto teritorijoje nenutūpia pailsėti.

Didysis margasis genys

gulbiu seimyna.jpg

Vandens ir pelkių biotopus atstovauja Nemunas, didele kilpa juosiantis miestą, keli nedideli tvenkiniai ir senvagės ežerėliai. Deja, visos šios teritorijos menkai tinkamos paukčių perėjimui. Nemunas, būdamas sraunia upe su stipriai svyruojančiu vandens lygiu, miesto ribose teturi vieną smėlėtą salą ties Radžiūnais, jo pakrantės, įrėmintos stačių skardžių, nėra labai patrauklios paukščiams. Nežiūrint to, čia peri didžiosios antys, didieji dančiasnapiai, retai - upiniai kirlikai, upinės žuvėdros. Pakrantėse žvejoja tulžiai. Statūs eroduojami upės krantai tinkami šiems retiems paukščiams sukti lizdus, tačiau drumstas vanduo apsunkina maisto paieškas. Gegužės mėnesį Nemune stebėta pora vidutiniųjų dančiasnapių. Ne perėjimo metu virš upės migruoja stambūs kirinių paukščių - papratųjų, balnotųjų, rudagalvių kirų būriai, pavasarinės migracijos metu - juodosios, kartais baltasparnės žuvėdros.Užskrenda ir jūriniai ereliai. Užšąlus upei, žemiau A.Juozapavičiaus tilto properšose žiemoja keliolika gulbių, kelios dešimtys didžiųjų ančių. Dailidės ežerėliai paukščiams yra mažai partauklūs. Išvalius Dailidės ežerą, perinčių jame vandens paukščių neliko, kelios poros laukių ir didžiųjų ančių pavasarį apsistoja balose nevalytoje Dailidės ežerėlio dalyje. 

Gulbių šeimyna

 

 

Miesto urbanizuotos ir teritorijos yra palyginti žalios, su skverais ir naujais parkais, kurie pakol kas paukščiams yra mažai patrauklūs. Žvirbliai, varnėnai, varniniai paukščiai, langinės ir šelmeninės kregždės, čiurliai, čivyliai yra foninės šių teritorijų rūšys. Daugumą kitų paukščių sudaro miškų ir pamiškių paukščiai. Alytaus miesto urbanizuotieji plotai išsiskiria savo retesnėmis rūšimis. Nuo 1990 m. pramonės rajone žinomos perint liepsnotosios pelėdos - Raudonosios knygos paukščiai. Turime duomenų, kad šios sėslios pelėdos buvo stebimos ir 1997 m. tame pačiame rajone. Perėjimas gamybiniuose rajonuose šiai pietinei rūšiai yra normalus atvejis. Miesto kurorte aptikome kelis giedančius svilikėlius. Ši neseniai paplitusi Lietuvoje apyretė rūšis yra viena įdomiausių Alytaus urbanizuoto landšafto paukščių rūšių. Alytaus miesto paukščių rūšių skaičiaus pasiskirstymas pagal biotopus:

Miško Atvirų vietų ir pievų Vandens ir pelkių Urbanizuotų teritorijų
73 23 31 10
53% 17% 22% 8%

 

Alytaus miesto ornitofaunos sąrašą galite peržiūrėti pridėtame dokumente PDF