NAUJIENOS IR SKELBIMAI

« Atgal

Nuo liepos 1 d. įsigaliojo dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Alytaus miesto savivaldybėje nuo š. m. liepos 1 d. įsigaliojo dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

Savivaldybės tarybos sprendimu prieš devynerius metus įvestas vietinės rinkliavos mokestis už komunalinių atliekų tvarkymą nuo šiol suskaidomas į dvi dalis: pastoviąją ir kintamąją.

Tai atlikti savivaldybes įpareigojo atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai –Atliekų tvarkymo įstatymas bei Vyriausybės nutarimu patvirtintos Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės.  

Minėtos taisyklės numato, savivaldybėse turi būti taikoma dvinarė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą. Įmokos dydis turi būti toks, kad iš nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų surinktomis lėšomis būtų apmokėtos visos būtinosios, su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios, sąnaudos.

Pastovioji įmokos dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų pastoviąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias, nuo atliekų kiekio nepriklausančias sąnaudas, pvz., atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų: regioninio sąvartyno, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo ir atnaujinimo, bendrosios veiklos ir rinkliavos administravimo ir pan. Kintamoji įmokos dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų kintamąsias su komunalinių atliekų tvarkymu ir jų kiekiu susijusias sąnaudas. Būtent šią, kintamąją įmokos dalį atliekų turėtojai gali sumažinti rūšiuodami komunalines atliekas.

Vietinės rinkliavos perskaičiavimas ir deklaravimas

Vadovaujantis vietinės rinkliavos nuostatais, pastoviąją rinkliavos dalį mokės visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys.

Kintamosios dalies įmokos turės teisę nemokėti gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, deklaravę, kad tam tikrą laikotarpį (nuo 3 iki 12 mėn.) nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu, jo naudojimosi teisės nebus perleidžiamos tretiesiems asmenims ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos nebus surenkamos.

Rinkliavos mokėtojas, norintis, kad jam deklaruotu laikotarpiu nebūtų skaičiuojama kintamoji vietinės rinkliavos dalis, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui arba Alytaus miesto savivaldybės administracijai turi pateikti prašymą-sąžiningumo deklaraciją, nekilnojamojo turto objekto vandens (jeigu vanduo tiekiamas iš centralizuotų vandens tiekimo tinklų) ir elektros apskaitos prietaisų nesinaudojimo pradžios rodmenis, pasibaigus deklaruotam laikotarpiui – nekilnojamojo turto objekto vandens ir elektros apskaitos prietaisų nesinaudojimo pabaigos rodmenis. Leidžiamas minimalus elektros energijos suvartojimo dydis neturi viršyti 10 kWh/ mėn., sunaudotas vandens kiekis – 1 m3 per pusę kalendorinių metų.

Individualaus gyvenamojo namo, kuriam yra priskirtas individualus rūšiuojamojo surinkimo konteineris, savininkas arba jo įgaliotas asmuo, deklaruojantis, kad nesinaudos nekilnojamojo turto objektu ir iš šio objekto deklaruojamu laikotarpiu komunalinės atliekos nebus surenkamos, privalo šiuo laikotarpiu komunalinėms atliekoms skirtus konteinerius laikyti individualaus namo sklype, jų neišstumti už sklypo ribų, kadangi deklaruotu laikotarpiu komunalinių atliekų tvarkymo paslauga nebus teikiama.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintos lengvatos vietinės rinkliavos mokėtojams

Lengvata mažas pajamas turintiems asmenims skiriama, jeigu bendrai gyvenančių ar vieno gyvenančio asmens vidutinės mėnesio pajamos neviršija 4 valstybės remiamų pajamų dydžio (408 Eur).

Lengvatos dydis yra lygus per mėnesį patirtų išlaidų už komunalinių atliekų surinkimą bei atliekų tvarkymą ir bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens 1 % mėnesio pajamų skirtumui.

Mažas pajamas turintys asmenys dėl lengvatų turi kreiptis į Alytaus miesto  savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių Naujoji g. 48, Alytuje. Būtina išankstinė registracija tel. 8 315 56 660, mob. 8 687 30 934.

Lengvatos kitiems atliekų turėtojams

100 proc. atleidimas nuo pastoviosios ir kintamosios vietinės rinkliavos dalies taikomas:

 – Fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio nuosavybės teise valdomas ir vietine rinkliava apmokestinamas nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas, sudegęs ar netinkamas naudoti/gyventi (nėra dalies stogo dangos, ji sulūžusi, stogo konstrukcijos supuvę ir sulūžę, nėra dalies langų, nėra namo lauko durų, įgriuvusi perdanga tarp rūsio ir pirmojo aukšto, tarp pirmojo aukšto ir mansardos, nugriuvusi dalis lauko sienų, suirę pamatai, sugriuvę krosnis ir kaminas, negalimi namo šildymo būdai, nėra elektros, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų). 

Dėl minėtos lengvatos suteikimo nekilnojamojo turto objekto savininkai ar jų įgalioti asmenys, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui turi pateikti prašymą-sąžiningumo deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad nekilnojamojo turto objekto teritorija yra sutvarkyta ir atitinka Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimu Nr. T-284 patvirtintų Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimus bei sudaryti sąlygas nekilnojamojo turto objektą leisti patikrinti vietoje. 

– Fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio nuosavybės teise valdomas ir vietine rinkliava apmokestinamas nekilnojamojo turto objektas yra nebaigtos statybos, yra atliekama jo rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, juo nėra disponuojama ir jis nėra naudojamas pagal paskirtį.

Dėl šios lengvatos suteikimo nekilnojamojo turto objekto savininkai ar jų įgalioti asmenys, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui turi pateikti prašymą-sąžiningumo deklaraciją, patvirtinančią, kad nekilnojamojo turto objektas yra nebaigtos statybos, yra atliekama jo rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, juo nėra disponuojama ir jis nėra naudojamas pagal paskirtį; dokumentus, įrodančius, kad statybinės atliekos perduotos šias atliekas tvarkančiai įmonei; statybą leidžiančio dokumento kopiją bei sudaryti sąlygas nekilnojamojo turto objektą leisti patikrinti vietoje.

Rinkliavos mokėtojai turi teisę gauti papildomą rinkliava neapmokestinamą atliekų surinkimo konteinerį, kai gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objekte – individualiame name slaugomas ligonis arba auginami mažamečiai vaikai iki 3 metų.

Dėl pirmiau minėtų lengvatų suteikimo ar papildomo rinkliava neapmokestinamo atliekų surinkimo konteinerio pastatymo asmenys turi kreiptis į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą Vilniaus g. 31, Alytuje, tel. 8 315 72 842.

Alytaus miesto savivaldybės atliekų turėtojams sąskaitos, kuriose rinkliavos dydis jau bus diferencijuotas į dvi dalis, už šių metų II pusmetį bus pateiktos iki rugpjūčio 10 d. Rinkliavos mokėtojai gali visą rinkliavos sumą sumokėti iš karto arba dalimis, bet ne mažiau nei ¼ iki kiekvieno metų ketvirčio paskutinės dienos. Už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą vietinės rinkliavos įmoką bus skaičiuojami delspinigiai.

Siekiant taupyti rinkliavos administravimo lėšas, rinkliavos mokėtojai skatinami naudotis el. aptarnavimo savitarnos svetaine. Asmenims, užsisakiusiems gauti mokėjimo pranešimus elektroniniu būdu ir rinkliavą už visą mokestinį laikotarpį sumokėjusiems vienu pavedimu iki kovo 1 d., rinkliava bus mažinama 5 proc.

Aplinkos apsaugos skyriaus informacija


UAB Dzūkijos vandenys

 

Alytaus turizmo informacijos centras

 

 

 

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras