Informacija norintiems tvarkyti ar įveisti naujus želdinius

Norintiems miesto teritorijoje pertvarkyti (nukirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti) saugotinus želdinius (medžius ar krūmus), reikia gauti leidimą

 

Leidimo reikia, jei norite kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti želdinius, augančius miesto bendro naudojimo teritorijose, privačių namų valdose, parkuose, skveruose, aikštėse, prie gatvių, kapinėse, kapavietėse ir kitose vietose.

 

Norint gauti leidimą pertvarkyti saugotinus želdinius

 

Privačios valdos savininkas, daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininkas, įmonės ar organizacijos vadovas pateikia prašymą raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, teikiant skenuotą prašymo kopiją elektroniniu paštu).

Daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininkas, daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius argumentuotą, nustatytos formos prašymą kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti želdinius pateikia Komunalinio ūkio skyriui, kuris organizuoja ir vykdo želdinių kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus.

Daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininkai, namą eksploatuojančios butų ūkio įmonės informuoja bendrijų gyventojus apie numatomus pertvarkyti želdinius. Prie prašymo leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti geros būklės, nekeliančius pavojaus želdinius prideda susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, patvirtinantį, kad daugiau kaip 51 % namo gyventojų savininkų pritaria šiam prašymui. Išimtis gali būti padaryta atsižvelgus į vasaros metu kambariuose atliktus apšvietimo tyrimus, kurie neatitinka galiojančių normų. Apšviestumo tyrimus atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros tyrimų laboratorija, Žolyno g. 36, Vilnius, tel. (8 5) 26 08 421.

Komisijai apžiūrėjus ketinamus pertvarkyti želdinius ir priėmus sprendimą, per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos išduodamas leidimas, kuris galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos.

Leidimas želdiniams kirsti išduodamas, jei įvykdoma viena iš sąlygų:

– atlyginama numatomų kirsti želdinių atkuriamoji vertė;

– įsipareigojama ne vėliau kaip per metus pasodinti savivaldybės nurodytoje vietoje kertamų ar kitokiu būdu pašalinamų želdinių atkuriamąją vertę atitinkantį nurodytų rūšių ir matmenų medžių ir krūmų kiekį ir juos prižiūrėti 3 metus.

Leidimas suteikia teisę kirsti, persodinti arba kitaip šalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius privačių valdų savininkų sklypuose ar juridiniams asmenims priskirtose teritorijose.

Esant teigiamam Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sprendimui, asmeniui atvykus į instituciją išduodamas leidimas kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje.

Esant neigiamam komisijos sprendimui, asmeniui paštu išsiunčiamas raštiškas atsakymas.

Už savavališką želdinių pašalinimą arba genėjimą numatoma administracinė atsakomybė.

Leidimo medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui nereikia, kai jie auga:

– pylimų (polderių) šlaituose, melioracijos griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose ir jų apsaugos zonose;

– ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių;

– kapinėse (individualiose kapavietėse) želdinių savininko pasodintoms tujoms, kadagiams ir kitiems žemaūgiams dekoratyviniams spygliuočiams;

– vaismedžiams, vaiskrūmiams.

Neturint leidimo (jis išduodamas per 5 darbo dienas, įvykdžius darbus) galima šalinti (kirsti) vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstus, nulaužtus medžius, genėti medžius, kai kelia pavojų žmonėms, pastatams ir statiniams ar eismui.

 

Norintiems įveisti naujus želdinius

 

Želdynai kuriami, želdiniai veisiami vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programa, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais, kitais dokumentais, atsižvelgiant į savivaldybės tvarkomų objektų prioritetus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis.

Želdynų tvarkytojai Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje (išskyrus privačioje žemėje ir privačiose namų valdose) sodinti želdinius gali tik suderinę su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriumi apželdinimo projektą arba schemą.

Medžius ir krūmus draudžiama veisti apsaugos juostose ir zonose, nurodytose Vyriausybės nutarimu patvirtintose specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose.

Draudžiama veisti medžius kapavietėse ir kapinėse be specialaus projekto.

Pertvarkant želdinius nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

1. krūmų ir gyvatvorių – ne mažiau kaip 1 m;

2. žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio – 2 m;

3. kitų medžių – 3 m.

4. formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėje turi būti ne didesnis kaip 1,3 m.

Atstumai nuo pastatų, statinių, taip pat inžinerinės įrangos objektų iki medžių ir krūmų skaičiuojami pagal lentelėje pateiktus duomenis.

Mažiausi leistini atstumai tarp želdinių ir statinių elementų, užtikrinantieji statinių mechaninį atsparumą ir pastovumą

Pastatų ir inžinerinių statinių elementai Atstumas iki ašies, m
Medžio kamieno Krūmo
Pastatų išorinės pusės 5 1,5
Apšvietimo tinklo, inžinerinių statinių atramos 4 -
Šlaitų papėdės ir kt. 1 0,5
Atraminių sienelių papėdės išorinės pusės 3,0 1,0
Šaligatvių ir sodo takelių kraštas 0,7 0,5
Bortinis akmuo ar kelio sustiprintos juostos kelkraščio pakraštys 2,0 1,2
Požeminiai tinklai:    
dujotakio, nuotekų 1,5 -
šilumos tinklų (nuo kanalo sienelės) 2,0 1,0
bekanalinių šilumos tinklų, vandentiekių, drenažų 2,0
jėgos kabelių ir elektroninių ryšių kabelių 2,0 0,7