Darnaus vystymosi (Aalborgo) įsipareigojimų įgyvendinimo skatinimas Alytaus mieste

Aalborgo įsipareigojimai

Esamos situacijos pagal Alborgo įsipareigojimus apžvalga


 
Alytus – vienas iš pirmųjų Lietuvoje miestų, pradėjusių Vietos darbotvarkę 21 ir parengęs darnios plėtros strategiją 2002 metais. 2004 metais buvo atliktas savivaldybės darnios plėtros vertinimas panaudojant Jungtinių Tautų Tūkstantmečio tikslus. 2005 metais miestas dar kartą patvirtino įsipareigojimus siekti darnios plėtros Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 09 29 sprendimu Nr. T-176 „Dėl  įgaliojimo pasirašyti Aalborgo įsipareigojimų deklaraciją" miesto merui pasirašius Aalborgo įsipareigojimų deklaraciją, 2006 liepą buvo suformuota darbo grupė, susidedanti iš 22 specialistų, atstovaujančių įvairioms sritims, kuri parengė apžvalgą, kaip šiuo metu Alytaus mieste yra įgyvendinami Aalborgo įsipareigojimai. Ši analizė bus pagrindas numatant prioritetinius įsipareigojimų įgyvendinimo tikslus ir uždavinius.

 

A1 Valdymas ir dalyvavimas (Governace)

Įsipareigojame stiprinti sprendimų priėmimo procesą įtraukdami visas suinteresuotas grupes

Šio sektoriaus apžvalga parodė, kad savivaldybėje yra nemažai nuveikta plėtojant bendros ilgalaikės darnaus miesto vizijos kūrimą, įtraukiant visuomenę į sprendimų priėmimą, visuomenės gebėjimų stiprinimą, stiprinant sprendimų priėmimo viešumą, bendradarbiaujant su kitomis valdymo sferomis bei kitais miestais. Alytaus miesto strateginiai dokumentai, tarp jų ir miesto darnios plėtros strategija, buvo rengiami tiesiogiai dalyvaujant įvairių visuomenės grupių atstovams bei užtikrinant kuo platesnį suinteresuotų grupių dalyvavimą. Savivaldybė yra parengusi metodiką ir taisykles, reglamentuojančią įvairių interesų grupių įtraukimą ir dalyvavimą strateginių planų ir programų įgyvendinime, sukurtas mechanizmas, užtikrinantis savivaldybės atskaitingumą miesto visuomenei.
Kai kuriose iš šio valdymo ir dalyvavimo sektoriaus sričių demokratiškumo ir visuomenės įtraukimo principai yra įgyvendinami metodiškai bei nuosekliai. Yra sudaryta Strateginio planavimo grupė, kurioje dirba miesto savivaldybės meras, administracijos vadovybė, politikai. Ši grupė sprendžia miesto plėtros ir finansavimo klausimus, derina planuojamus mieste projektus. Kitose srityse yra tam tikras įdirbis ir veiksmai, leidžiantys plėtoti minėtus principus bei siekti nuoseklaus jų įtvirtinimo. Taip pat yra sričių, reikalaujančių tolimesnio tobulinimo, aiškesnės struktūrizacijos ir realizavimo.
Informacija apie savivaldybėje planuojamus ir rengiamus dokumentus, projektus ir priimamus sprendimus periodiškai pateikiama gyventojams per įvairias informavimo priemones: vietos televiziją ir radiją, spaudoje, savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

A 2. Miesto valdymas, užtikrinantis darnią plėtrą (Local management towards sustainability)


 

Įsipareigojame  efektyviai įgyvendinti valdymo ciklus nuo jų formulavimo iki įgyvendinimo ir vertinimo

Alytaus miesto savivaldybėje aktyviai vyko Vietinės darbotvarkės 21 procesas, kuris padėjo darnios plėtros strategijos parengimo pagrindus. Šio proceso metu buvo suformuluota miesto plėtros vizija, nustatyti jos įgyvendinimo tikslai ir uždaviniai.  Tolimesnės miesto raidos programos buvo rengiamos remiantis šiais iškeltais tikslais ir uždaviniais. Šių tikslų įgyvendinimo monitoringas atliekamas kasmet, savivaldybei teikiant ataskaitas apie veiklos planų ir strategijų įgyvendinimą.
Savivaldybės planai ir programos yra tarpusavyje derinami, rengiant naujus strateginius dokumentus yra atsižvelgiama į jau iškeltus tikslus ir esamus savivaldos dokumentus;  į rengimą įtraukiami įvairių sričių savivaldybės administracijos specialistai.
Pagrindinis akcentas planuojant tolimesnius savivaldybės valdymo ciklus turi būti skiriamas visuomenės dalyvavimui darnios plėtros tikslams skirtoms lėšoms ir prioritetams nustatantiems sprendimams užtikrinti.

 

A3. Gamtos ištekliai  (Natural common goods)

Įsipareigojame prisiimti atsakomybę už gamtos turtų apsaugą ir išsaugojimą

Alytaus miesto savivaldybės gyventojams, kaip ir visiems Lietuvos Respublikos piliečiams , teisė į sveiką ir švarią aplinką užtikrinama LR aplinkos apsaugos įstatymu, kuris taip pat reglamentuoja ir racionalų gamtos išteklių išsaugojimą. Visi savivaldybės gyventojai turi teisę naudotis gamtos resursais, taip pat jiems tenka ir atsakomybė racionaliai panaudoti bei tausoti gamtos išteklius, užtikrinant jų išsaugojimą ateinančioms kartoms.

 


 
Alytaus miesto savivaldybėje daug dėmesio skiriama gamtos apsaugai ir racionaliam gamtinių išteklių vartojimui. Savivaldybėje yra parengtas specialusis šilumos ūkio planas, nustatytos ilgalaikės šilumos modernizavimo ir plėtros kryptys, vykdomas šilumos auditas. Parengta daugelis aplinkosaugos strateginių dokumentų, programų ir planų, siekiant išsaugoti miesto gamtos išteklius, gyvąją gamtą ir užtikrinti miesto gyventojams švarią ir sveiką aplinką. Vykdoma aktyvi veikla siekiant pagerinti požeminio bei paviršinio vandens kokybę ir užtikrinti miesto gyventojams galimybę naudotis švariais gamtos resursais. Daug dėmesio skiriama biologinės įvairovės, saugomų, natūralių ir žaliųjų plotų apsaugai ir plėtrai (parengtas kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas, Alytaus miesto saugotinų žaliųjų teritorijų schema, įsteigtas vietinės reikšmės Gulbynės ornitologinis draustinis ir ekologinis takas Vidzgirio botaniniame draustinyje). Yra LR Vyriausybės nutarimu parengta Alytaus miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema, kuri padeda reguliuoti plėtros ir aplinkos apsaugos santykius. Mieste tiriama dirvožemio kokybė (parengti dirvožemio užterštumo žemėlapiai, atliktas miesto teritorijos geocheminis įvertinimas), stebima oro kokybė (įgyvendinta aplinkos oro kokybės tyrimo pasyviais sorbentais programa). 

 

A4. Atsakingas vartojimas ir gyvensena ( Responsible consumption and lifestyle choices)

Įsipareigojame išmintingai ir efektyviai naudoti išteklius, skatinti darnų vartojimą ir gamybą


 
Alytaus miesto savivaldybė aktyviai dirba atliekų tvarkymo srityje. Mieste diegiama šiuolaikiška atliekų rūšiavimo ir tvarkymo sistema, paraleliai vykdomas gyventojų švietimas atliekų tvarkymo klausimais. Pastebimas gyventojų sąmoningumo ir aktyvumo rūšiuojant atliekas didėjimas – surenkama daugiau antrinių žaliavų, gerėja jų kokybė, mažėja į sąvartyną patenkančių atliekų kiekis. Atliekos savivaldybės teritorijoje tvarkomos pagal geriausios praktikos standartus; atskirai surenkamos pavojingos atliekos, peridiškai organizuojamos atskirų atliekų srautų (plastiko, elektros ir elektroninės įrangos atliekų) surinkimo akcijos, veikia stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelė. Surinktos antrinės žaliavos yra perdirbamos ir pakartotinai naudojamos kaip žaliava.
Energijos naudojimo efektyvumo gerinimas dažniausiai centralizuotai atliekamas visuomeninės paskirties pastatuose, švietimo įstaigose.

 

A5 Miesto planavimas ir projektavimas (Planning and design)

Įsipareigojame  imtis strateginio vaidmens planuojant ir projektuojant miestus, sprendžiant aplinkosaugos, socialinius, ekonominius, sveikatos apsaugos ir kultūros klausimus visų bendram labui.

Vienas iš Alytaus miesto strateginių tikslų yra plėtoti infrastruktūrą ir nuolat gerinti aplinkos kokybę, kurti subalansuotą inžinerinę aplinką. Planuojant miesto plėtrą didelis dėmesys skiriamas gamtinės aplinkos išsaugojimui, aplinkos kokybės gerinimui,  gyventojų sveikatos aspektams, taip pat ir ekonominei miesto plėtrai, investicijoms skatinti. Miestas vykdo projektus, skirtus sutvarkyti apleistas teritorijas ir pritraukti vietos bei užsienio investicijas. Skatinama miesto pramonės įmones perkelti į pramonės teritoriją ir tuo būdu mažinti taršos apkrovą miesto centrinėje dalyje bei gyvenamuosiuose rajonuose. Miestas siekia išsaugoti kraštovaizdžio ir kultūros paveldo vertybes. Todėl sudaromi atskiri planai bei kultūros paveldo vertybių sąrašai.      

 

 

 

A6. Didesnis mobilumas, mažesnis transporto eismas (Better mobility, less traffic)

Pripažįstame transporto, sveikatos ir aplinkos tarpusavio ryšį ir  įsipareigojame  sukurti galimybes pasirinkti darnaus transporto priemones.

Mieste vykdoma daugelis priemonių, populiarinančių  alternatyvaus transporto priemones, ypatingas dėmesys skiriama dviračių takų infrastruktūrai. Iš miesto iškėlus geležinkelio liniją, jos vietoje įrengtas dviračių ir pėsčiųjų takas, dviračių statymo vietos įrengtos prie prekybos centrų. Savivaldybė įgyvendina projektą „Alytaus miesto ekonominio ir socialinio potencialo vystymasis skatinant turizmo sektoriaus plėtrą", kurio metu yra parengtas specialusis dviračių ir pėsčiųjų tako, mobilios prieplaukos įrengimo Nemuno kairiajame krante ir privažiavimo kelio planas.
Mieste skiriamas nemažas dėmesys viešajam transportui, siekiant kad juo naudotųsi kuo daugiau miesto gyventojų. Savivaldybė yra sudariusi maršrutinio transporto judėjimo schemą, viešojo transporto maršrutai išdėstyti po visą miestą. Transportas važiuoja pagal nustatytus eismo tvarkaraščius, kurie yra pritaikyti prie pagrindinių miesto įmonių grafikų.
Savivaldybėje dar reikėtų daugiau dėmesio skirti  integruoto ir darnaus transporto planavimui mieste, skatinti mažai teršiančių transporto priemonių naudojimą.

 


 

 

A7. Miesto gyventojų sveikatos ir aplinkos apsauga ( Local action for health)

Įsipareigojame rūpintis piliečių sveikata bei gerove.


 
Savivaldybėje vykdoma aktyvi gyventojų sveikos gyvensenos ir kita šviečiamoji veikla. Yra įgyvendinami projektai, kuriais gyventojai per TV, radiją, spaudą ir paskaitų metu gauna informaciją apie ligų prevenciją ir sveiką gyvenimo būdą. Miesto visuomeninės organizacijos ir viešosios įstaigos vykdo sveikatinimo veiklos projektus, leidžia informacinius lankstinukus, dirba su mokiniais ir jaunimu.
Savivaldybėje parengtas strateginis sveikatos programų veiklos planas. Miesto planavimo procese visuomenės sveikatos interesams atstovauja tam tikrų  valstybės tarnybų specialistai ir patys miesto gyventojai. Nors įvairios miesto organizacijos savo veikloje atsižvelgia į sveikatos aspektą, tačiau trūksta tarpusavio bendradarbiavimo šiuo klausimu.

 

A8. Sparčiai besivystanti ir patvari vietinė ekonomika ( Vibrant and sustainable local economy)

Įsipareigojame užtikrinti veiksmingą ir darnią ekonomikos plėtrą, išsaugant aplinką.

Prieš 3-4 dešimtmečius Alytus pasižymėjo aktyviomis pramonės plėtros tendencijomis. Šiuo metu miesto plėtros perspektyvoje taip pat nemažą vietą užima verslo ir pramonės plėtra, jos konkurencingumo stiprinimas. Savivaldybėje dirbama keliomis verslo skatinimo kryptimis: parengta ir vykdoma smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa; rengiamos galimybių studijos, įgyvendinami projektai verslo aplinkos gerinimo srityje; vykdoma potencialių investuotojų pritraukimo veikla. Vietos įmonės skatinamos bendradarbiauti tarpusavyje, į kooperacijos tinklą sujungta apie 200 Alytaus miesto įmonių. Savivaldybė vykdo bendrus projektus su vietos verslo įmonėmis. Skatindama vietos produktų rinką, savivaldybė remia parodų bei mugių organizavimą ir vietos verslininkų dalyvavimą jose. Skatinant pramonės plėtrą, atsižvelgiama ir į aplinkos kokybės išsaugojimą, todėl strateginiame miesto plėtros plane numatoma skatinti aplinkosaugos vadybos sistemų diegimą vietos įmonėse.
 

 
Savivaldybėje siekiama ne tik saugoti gamtos aplinką, bet taip pat racionaliai panaudoti jos rekreacines galimybes ir pritaikyti esamas gamtos ir kultūros vertybes turizmo reikmėms, darant įtaką miesto ekonomikos plėtros galimybei. Būtent turizmo sektoriuje atsiskleidžia verslo ir savivaldybės bendradarbiavimo galimybės sprendžiant bendrus, miestui svarbius klausimus sprendime. Savivaldybėje vykdoma keletas projektų, skatinančių vietos turizmo plėtrą, tačiau dar reikėtų labiau akcentuoti darnumo aspektą, užtikrinant jį miesto strateginiuose dokumentuose. 

 

A9. Socialinė lygybė ir teisingumas (Social equity and justice)

Įsipareigojame  siekti, kad kiekvienas visuomenės narys  jaustųsi saugus.

Vienas pagrindinių Alytaus miesto strateginio plano tikslų yra tikslas kurti pažangią visuomenę. Prielaidas tokiai visuomenei atsirasti sudaro aktyvios užimtumo politikos vykdymas, sveikatos paslaugų kokybės gerinimas, informacinių technologijų paslaugų plėtojimas, visų visuomenės sluoksnių švietimas ir žinių plėtra, socialiai pažeidžiamų asmenų integravimas į visuomenę, kokybiškų sąlygų užsiimti sportu, meno saviveikla užtikrinimas, saugios socialinės aplinkos kūrimas, miesto kultūrinio patrauklumo didinimas, bendruomeniškumo ugdymas. Visa tai įgyvendinti yra numatyta savivaldybės strateginiame dokumente.
Savivaldybėje rengiama ir įgyvendinama keletas skurdą mažinančių programų (materialinės paramos teikimas, socialinių paslaugų organizavimas), remiamos įvairių visuomeninių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas,  programos.


A10. Iš vietinio lygio – į globalinį (Local to global)

Įsipareigojame  prisiimti globalią atsakomybę už taiką, teisingumą, lygybę, darnų vystymąsi ir klimato apsaugą.


 
Vietinė atsakomybė už globalius pokyčius po truputį (vis labiau) įsitvirtina piliečių sąmonėje. Alytaus miesto savivaldybėje daugėja veiklos, kuria vietos lygmeniu siekiama spręsti tokią globalią problemą kaip klimato kaita. Savivaldybėje rengiami ir vykdomi projektai, skirti energijos efektyvumui didinti. Nemažas dėmesys skiriamas dviračių infrastruktūros plėtrai, automobilių transporto poveikiui mažinti. Dalyvaujama tarptautiniuose projektuose (projektas su Švedijos Butširkos savivaldybe) sprendžiant globalias problemas vietiniu lygmeniu. Siekiant ugdyti piliečių sąmoningumą klimato kaitos srityje, organizuojami įvairūs mokymo ir informavimo renginiai.
Apibendrinant situaciją reiktų pažymėti, kad šiai sričiai savivaldybėje turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys rengiant strateginius miesto dokumentus ir formuluojant strateginius tikslus, kadangi dabartinė veikla remiasi daugiau pavienėmis ar vienkartinėmis priemonėmis, trūksta bendro strateginio problemos sprendimo.