Alytaus miesto gyventojų švietimas energijos taupymo ir ekologijos srityse

Daugiabučiame name gyvenkime šilčiau, pigiau, šviesiau

1. Administravimas

     Kas valdo mūsų nuosavybę? Privatizavus butus, kiekviena šeima tapo savo buto šeimininke, tačiau daugiabučiame name liko bendra laiptinė, stogas, liftas, pastato inžinerinės (šildymo, karšto bei šalto vandens, elektros, nuotekų) sistemos ir kt. Visa tai yra bendra dalinė butų savininkų nuosavybė, kurią pagal LR civilinį kodeksą būtina valdyti. Aukščiausias minėtos nuosavybės valdymo organas yra butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas. Savininkai  privalo nuspręsti ar savo turtą valdyti patiems įsteigus bendriją, ar turto valdymą patikėti savivaldybės sprendimu paskirtam administratoriui. Esant bendrijai, susirinkime išrenkamas pirmininkas ir kompetentinga revizijos komisija, kuri kontroliuotų pirmininko veiklą. Kai bendrija neįsteigta, savivaldybė skiria administratorių. Tiek bendrijos pirmininkas, tiek administratorius privalo pasibaigus kalendoriniams metams  pateikti butų savininkų susirinkimui išsamią savo veiklos ataskaitą ir ją viešai paskelbti.    
    Sprendimai dėl  bendrojo naudojimo objektų valdymo priimami butų savininkų susirinkime balsų dauguma. Bendrijos narių susirinkimas yra teisėtas, jei susirinkime dalyvauja ne mažiau kaip ½ bendrijos narių. Jeigu į susirinkimą atvyko mažiau nei ½ bendrijos narių, per dvi savaites yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas. Pakartotinis susirinkimas yra teisėtas, jeigu susirinkime dalyvauja  ne mažiau kaip ¼ bendrijos narių. Susirinkimo nutarimai yra teisėti, jei už juos balsavo daugiau kaip ½  susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. Priimti bendrijos narių sprendimai turi neprieštarauti norminiams teisės aktams. Sprendimai skelbiami viešai ir galioja visiems butų ir kitų patalpų savininkams.
     Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį šilumos tiekėjas privalo sudaryti su kiekvieno buto savininku, jeigu pastarasis to pageidauja. Sudarius tokią sutartį,  buto savininkas tiesiogiai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą energiją, o bendrija ar administratorius visiškai neatsako už nemokius butų savininkus. Esama  anksčiau sudaryta sutartis tarp šilumos tiekėjo ir bendrijos lieka galioti, kol viena iš šalių nepareikš noro pakeisti sutartį.
      Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, gali atlikti fizinis ar juridinis asmuo. Pagal šilumos ūkio įstatymą, butų ir kitų patalpų savininkai turi pasirinkti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją ir su juo sudaryti sistemų priežiūros sutartį. Jeigu butų savininkai nepasirinks šildymo sistemų prižiūrėtojo ir dėl to nebus sudaryta sistemos priežiūros sutartis, laikinai, kol toks pasirinkimas bus padarytas, sistemas prižiūrės šilumos tiekėjas.
     Valstybė skatina  pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros konkurenciją, todėl daugiabučių namų butų savininkams suteikta teisė patiems nevaržomai pasirinkti šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją. Renkantis prižiūrėtoją, gyventojams belieka įvertinti, kurios (juridinio ar fizinio asmens) paslaugos geresnės, efektyvesnės ir pigesnės. Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį šalis gali nutraukti, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo arba šalims susitarus. LR civilinis kodeksas įpareigoja jog apie sutarties nutraukimą privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai per sutartyje nurodytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas, - prieš trisdešimt dienų .
    Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys sudaromos atskirai nuo šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių.
    Nesutarimus tarp savininko, prižiūrėtojo ar šilumos tiekėjo kompetetingai nagrinėja  Valstybinė energetikos inspekcija (VEI).  Pažeidėjai  gali būti įspėti arba nubausti. VEI Alytaus skyrius  tel. 77596.

       2. Energijos taupymas

     Šildymo sistemos projekte  nurodoma šildymo prietaisų galia kiekvienam buto kambariui, kad  visi namo butai būtų tinkamai šildomi. Kai bute prie radiatorių yra daugiau sekcijų, nei nurodyta namo šildymo projekte, butas šildomas intensyviau, tačiau mokestis už šildymą vis tiek apskaičiuojamas proporcingai buto plotui. Už intensyvesnį tokio buto šildymą sumoka kaimynai. Todėl pravartu  patikrinti, ar šildymo prietaisų galia atitinka projekte nurodytą. Pasitaiko atvejų kai butų savininkai savavališkai keičia esamus šildymo prietaisus, o kartais net jungimo schemas bei vamzdynų skersmenis, nekreipdami dėmesio, kaip tai paveiks visą pastato šildymo sistemą. Savavališkas šildymo sistemos ar jos elementų keitimas yra neleistinas. Ar radiatorių sekcijų kiekis atitinka projektą gali patikrinti specialistas šilumininkas, o sistemos keitimo projektavimo darbus - atestatą šildymo sistemų pro-jektavimui turintis asmuo. VEI bei statybos inspekcija gali bausti pažeidėją.
    Šildymo sistemos plovimas ir reguliavimas. Šildymo sistemos plaunamos esant būtinumui, bet ne rečiau kas 4 metai. Geriausią rezultatą pasieksime, jei plausime ne visą namo šildymo sistemą iš karto, o po vieną šildymo sistemos stovą su prie jo prijungtais šildymo prietaisais. Tam būtina, kad rūsyje stovuose esančius čiaupus būtų galima uždaryti arba atidaryti. Keičiant netinkamus čiaupus, rekomenduojame grąžinamo vandens stovuose įrengti balansinius ventilius, nes jie skirti vandens srautui reguliuoti bei visiškai uždaryti ar atidaryti.
Išplovus šildymo sistemą būtina sureguliuoti sistemoje cirkuluojančio vandens srautus taip, kad kiekviename grąžinamo vandens stove tekėtų tos pačios temperatūros vanduo. Jei šildymo sistema sureguliuota ir šildymo prietaisų galia atitinka projektą,  tuomet  visi butai bus tinkamai šildomi. Šildymo sistema reguliuojama balansiniais ventiliais.
     Išplovus ir sureguliavus šildymo sistemą, būtina ne rečiau kaip kartą per dvi savaites išvalyti šilumos punkte esantį filtrą ir taip apsaugosime savo namą nuo tinkluose esančių nešmenų.
Pastato karšto vandens sistemų plovimas ir reguliavimas
      Karšto vandens šildytuvas plaunamas gamintojo nustatytu periodiškumu. Jei gamintojas nenurodo plovimo periodiškumo, tuomet plaunama pagal poreikį, bet nerečiau kaip kartą per ketverius metus. 
 Karšto vandens  tiekimo sistemos grąžinamo vandens stovuose patariame įrengti termobalansinius ventilius, tuomet vonių patalpose esantys „gyvatukai" šils tolygiai.
Parinkime racionalius šilumos tiekimo režimus.  Automatizuotas šilumos punktas pats savaime šilumos netaupo, tačiau naudojamos šilumos kiekis reguliuojamas automatiškai pagal lauko temperatūrą ir nustatytus darbo režimus. Darbo režimą reikia suprasti taip, kad mes (dauguma namo gyventojų) turime teisę nuspręsti ir pasirinkti kuriomis savaitės dienomis ir paros valandomis, kaip stipriai šildysim butus, kokios temperatūros bus tiekiamas karštas vanduo arba visai nebus tiekiamas (tarkim naktį).  Tiesiogiai šilumos punkto darbo režimus nustato  pastato šildymo ir karšto vandens sistemą prižiūrintis asmuo. Esamas elevatorinis šilumos punktas su įrengtu cirkuliaciniu siurbliu ir kašto vandens šildytuvu  taip pat sėkmingai dirba. Patalpų šildymas turi atitikti higienos normas. Daugiabučio namo gyventojai suinteresuoti jiems teikiamų paslaugų kokybę, todėl namo inžinerines sistemas turėtų eksploatuoti  kruopštus ir sumanus darbuotojas.
     Nepaleiskime šilumos vėjais. Tinkamai izoliuokime vamzdžius bei ventilius ne tik šilumos punkte, bet ir rūsyje, sandėliukuose. Sandarinkim laiptinės duris ir langus. Bute įrenkime sudvejintas duris, sandarinkime langus, šiltinkime išorinę sieną. Už radiatoriaus esančią sienos dalį padenkime specialiu ekranu, kuris sumažins šilumos nuostolius per sieną ir atspindės šilumą į kambarį. Šildymo prietaisų neuždangstykime užuolaidomis.
    Tik visų namo gyventojų teisingas supratimas apie energijos taupymą gali mums padėti gyventi šilčiau, šviesiau, pigiau.                                                         
                                                                                            

Stasys Dobrovolskis VšĮ Dzūkijos efektyvios energetikos centras vadovas

    Išleista Alytaus miesto savivaldybei finansavus įgyvendinant aplinkosaugos švietimo projektą „Alytaus miesto gyventojų švietimas energijos taupymo ir ekologijos srityse ".