Alytaus miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio taisyklės

 

 

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ĮRENGIMO, NAUDOJIMO IR ELGESIO TAISYKLIŲ

 

 2015 m. kovo 26 d. Nr. T-66

Alytus

 

 

                       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų
vandens kokybė" ir 2012-02-20 įsakymu Nr. V-138 patvirtintu Stebimų Lietuvos maudyklų sąrašu
(LR Sveikatos apsaugos ministro 2013-05-27 įsakymo Nr. V-554 redakcija), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

  1. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio taisykles (pridedama).
  2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-05-22 sprendimo Nr. T-91 ,,Dėl Alytaus miesto Dailidės ežerėlio paplūdimio taisyklių" 1 punktą.

 

                                               

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m. kovo 26 d.

sprendimu Nr. T-66           

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ĮRENGIMO, NAUDOJIMO IR ELGESIO TAISYKLĖS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Alytaus miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose reikalavimus. Šios taisyklės privalomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, projektuojantiems, įrengiantiems, įteisinantiems ir naudojantiems paplūdimius, jų maudyklas, institucijoms ir pareigūnams, vykdantiems paplūdimių priežiūrą ir kontrolę, taip pat lankytojams.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė".

3. Klausimus, nenumatytus šiose taisyklėse, reglamentuoja įstatymai, Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė", Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos sprendimai, administracijos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Administravimas – veikla, kurią atlieka institucija, atsakinga už paplūdimių administravimą, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus.

4.2. Maudykla – paplūdimio vieta, skirta maudytis dideliam žmonių skaičiui maudymosi sezono metu.

4.3. Maudymosi sezonas – įteisintas laiko tarpas, kurio metu pagal oro sąlygas bei vietinius papročius numatoma daug besimaudančiųjų.

4.4. Paplūdimys – sausumos ir tekančio ar stovinčio gėlo vandens telkinio vieta, įrengta laikantis higienos reikalavimų, skirta poilsiauti ir maudytis.

4.5. Vandens kokybė – vandens savybių ir sudėties charakteristika, rodanti, kiek jis atitinka vandensaugos tikslus ir (arba) kiek tinka konkrečioms vandens naudojimo sritims.

4.6. Vandens kokybės norma – nustatyta žmogui ir aplinkai nekenksminga tam tikro teršalo ar teršalų grupės vandenyje, nuosėdos ar biotos koncentracija, kurios negalima viršyti.

4.7. Vandens stebėsena (monitoringas) – sistemingas paviršinių ir požeminių telkinių būklės, savaiminių pokyčių ir antropogeninio poveikio stebėjimas, vertinimas ir prognozė.

4.8. Suinteresuota visuomenės grupė – tai visuomenė, kuriai daro arba gali daryti įtaką priimami aplinkosaugos srities sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų priėmimo procesu. Nevyriausybinės organizacijos, padedančios spręsti aplinkosaugos problemas ir veikiančios pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus, laikomos suinteresuotomis organizacijomis.

4.9. Tarša – tai mikrobiologinio užterštumo arba teršiančių cheminių medžiagų ar atliekų buvimas, turintis įtakos maudyklos vandens kokybei ir keliantis grėsmę besimaudančių sveikatai.

5. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos higienos normoje
HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė" ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. PAPLŪDIMIŲ IR MAUDYKLŲ ĮRENGIMAS IR NAUDOJIMAS

 

6. Teritorijos naujiems paplūdimiams rengti numatomos nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose teritorijų planavimo dokumentuose.

7. Paplūdimių statiniai projektuojami ir statomi vadovaujantis įstatymais, kitais teisės aktais ir nustatyta tvarka parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais.

8. Kasmet prieš maudymosi sezoną savivaldybė jos teritorijoje esančius, taip pat naujai įrengtus arba rekonstruotus paplūdimius įteisina savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, sudarydama galimybę suinteresuotai visuomenei dalyvauti ir teikti pasiūlymus, atsižvelgti į informaciją, gautą iš visuomenės.

9. Už paplūdimių ir maudyklų administravimą atsakingas savivaldybės administracijos direktorius.

10. Paplūdimius įrengia, tvarko ir prižiūri, užtikrina poilsiautojų saugą, paplūdimių higienos reikalavimus, organizuoja maudyklų vandens kokybės stebėseną, teikia informaciją visuomenei apie jos rezultatus savivaldybės įmonės (įstaigos), kurioms paplūdimiai ir jų maudyklos priskiriami eksploatuoti teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Savivaldybės maudyklų vandens kokybės stebėsenos kalendorinį grafiką kasmet iki kovo 24 d. patvirtina savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu, prieš tai ne vėliau kaip prieš 30 darbo dienų informuodamas suinteresuotą visuomenę ir atsižvelgdamas į gautus jos pasiūlymus.

12. Paplūdimių teritorija turi būti suskirstyta į atskiras funkcines zonas: poilsio, maudymosi, sporto ir kitas. Jos nurodomos informaciniame stende ir pažymimos atitinkamais ženklais su simboliais, kurie pateikti Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė" 4 priedo 1 punkte.

13. Organizuojamiems renginiams paplūdimiuose turi būti išduoti savivaldybės administracijos leidimai teisės aktų nustatyta tvarka. Tokių renginių metu gali būti įrengiamos laikinos funkcinės zonos.

14. Pagal Lietuvos gamtines sąlygas maudymosi sezonas prasideda birželio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 1 d. Maudymosi sezono pradžia ir pabaiga gali būti koreguojama savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

15. Paplūdimiuose nustatyta tvarka turi būti įrengti gelbėjimo postai. Nukentėjusiems asmenims pirmąją medicinos pagalbą privalo suteikti gelbėtojai. Gelbėjimo postų personalas priimamas dirbti pasitikrinęs sveikatą ir tinkamai apmokytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

16. Poilsiautojams persirengti turi būti pastatomos kabinos: viena kabina 50–100 žmonių.

17. Paplūdimiuose turi būti įrengti tualetai – ne arčiau kaip 50 m iki maudyklų, numatant patogumus neįgaliems žmonėms. Tualetai turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 55: 2001 „Viešieji tualetai" reikalavimus, turi būti kasdien valomi ir prižiūrimi.

18. Paplūdimiuose ne rečiau kas 25 m turi būti šiukšliadėžės, išdėstytos išilgai paplūdimio sausuma, paplūdimių prieigose turi būti pastatyti atliekų konteineriai. Nerūšiuotos atliekos turi būti surenkamos ir išvežamos kiekvieną dieną. Konteineriai išvalomi kasdien, vieną kartą per savaitę išplaunami dezinfekciniais tirpalais. Atliekos iš antrinių žaliavų konteinerių išvežamos jiems prisipildžius, po to konteineriai išvalomi. Konteineriai dezinfekuojami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

19. Poilsiautojams matomose paplūdimių vietose turi būti įrengti informaciniai stendai, kuriuose nurodoma:

19.1. bendra informacija (maudymosi sezono trukmė, paplūdimių ir maudyklų, gelbėjimo punktų darbo laikas, higienos reikalavimai ir rekomendacijos lankytojams, oro, vandens temperatūros, kontaktiniai institucijų, atsakingų už paplūdimių ir maudyklų priežiūrą bei gelbėjimo darbų organizavimą, telefonai, specialiųjų tarnybų telefonai, kuriais galima kreiptis įvykus nelaimei, informaciniai ženklai, šios taisyklės);

19.2. informacija apie maudyklas – esama maudyklos vandens klasifikacija (puiki, gera, patenkinama, prasta kokybė), maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai, bendro pobūdžio maudyklos vandens aprašymas ne techniniais terminais;

19.3. informacija ir rekomendacijos, atsiradus paplūdimio ir maudyklos taršai.

19.4. paplūdimių teritorijos funkcinės zonos.

20. Prieš maudymosi sezoną visi paplūdimiuose esantys statiniai ir įrengimai (tualetai, persirengimo kabinos, gelbėjimo postai) turi būti suremontuoti, dezinfekuoti.

21. Kiekvieną dieną iš paplūdimių ir maudyklų vandens išvalomos buitinės atliekos. Persirengimo kabinos, tualetai, šiukšliadėžės išvalomi kasdien, vieną kartą per savaitę išplaunami dezinfekciniais tirpalais.

22. Paplūdimių viršutinis smėlio sluoksnis išvalomas kasdien ir kartą per savaitę išpurenamas (mechaniniu būdu).

23. Paplūdimių dirvožemis negali būti užterštas helmintais ir salmonelėmis. Tuo tikslu vieną kartą per sezoną atliekami visų paplūdimių dirvožemio tyrimai.

 

III. MAUDYKLŲ ĮRENGIMAS

 

24. Maudyklų vandens kokybė turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė" reikalavimus. Tyrimai turi būti atliekami akredituotose arba atestuotose laboratorijose.

25. Maudyklos turi būti pažymėtos spalvotais plūdurais.

26. Institucija, eksploatuojanti paplūdimius ir maudyklas, turi užtikrinti, kad maudyklų vandens kokybė būtų periodiškai tikrinama ir vandens kokybės parametrų vertės atitiktų HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė" nurodytas vertes.

 27. Nustačius trumpalaikę taršą, paplūdimius ir maudyklas eksploatuojanti institucija:

 27.1. nedelsdama skelbia informaciją visuomenei apie rekomendaciją nesimaudyti paplūdimyje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė" rekomenduojamu įspėjamuoju ženklu su atitinkamu simboliu ir komunikacijos priemonėmis;

 27.2. organizuoja papildomo mėginio vandens kokybės tyrimams atlikti paėmimą, kuris patvirtina taršos įvykio pabaigą, ir kito mėginio, praėjus 7 dienoms nuo trumpalaikės taršos pabaigos, paėmimą.

 28. Išplitus melsvadumbliams, apie galbūt sveikatai keliamą grėsmę paplūdimius ir jų maudyklas eksploatuojanti įmonė nedelsiant skelbia informaciją visuomenei paplūdimyje ir komunikacijos priemonėmis. Nustačius grėsmę sveikatai, laikinai, kol grėsmė išnyks, uždraudžiama maudytis. Šių augalų sankaupos pakrantėje pašalinamos.

 

IV. MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS VERTINIMAS

 

29. Alytaus miesto savivaldybės maudyklų vandens kokybės vertinimą atlieka Sveikatos apsaugos ministerijos paskirta kompetentinga institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. V-1055 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 92: 2007 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė".

30. Maudyklos vandens kokybė vertinama, pasibaigus maudymosi sezonui, remiantis maudyklos vandens kokybės duomenimis, surinktais per einamąjį ir tris ankstesnius sezonus.

 

 

 

V. DRAUDŽIAMA VEIKLA IR ELGESYS PAPLŪDIMIUOSE IR MAUDYKLOSE

 

31. Savivaldybės įteisintuose paplūdimiuose ir maudyklose draudžiama:

31.1. vedžioti šunis ir kitus gyvūnus bei maudyti juos;

31.2. vartoti alkoholinius gėrimus, maudytis neblaiviems;

31.3. važinėtis automobiliais, motociklais, keturračiais motociklais (išskyrus gelbėtojus, paplūdimį eksploatuojančios įmonės ir kontroliuojančius pareigūnus);

31.4. plaukioti mažaisiais, sportiniais, pramoginiais laivais, vandens motociklais, vandens dviračiais ir kitomis transporto priemonėmis tam neskirtose paplūdimių maudyklų zonose;

31.5. statyti transporto priemones (automobilius, plaukiojimo priemones, dviračius ir pan.) ne tam skirtose vietose;

31.6. įrengti stovyklavietes;

31.7. kurti laužus tam neskirtose vietose, deginti žolę, šiukšles ir kitas atliekas;

31.8. teršti aplinką buitinėmis ir kitomis atliekomis;

31.9. gadinti ir laužyti informacinius ženklus, iškabas, statinius, įrengimus, plaukiojimo priemones;

31.10. skalbti skalbinius, plauti transporto priemones;

31.11. savavališkai įrengti pramogų įrenginius, sporto aikšteles;

31.12. žaisti sportinius žaidimus ne sporto zonose ar sukeliant pavojų kitiems poilsiautojams;

31.13. plaukioti ant automobilio kamerų, rąstų, lentų ir kitų plaukioti nepritaikytų daiktų;

31.14. plaukti už plūdurų ar kitų ženklų, žyminčių maudyklos ribas, plaukti prie fontanų;

31.15. palikti prie vandens mažamečius vaikus be priežiūros;

31.16. maudytis arba plaukioti plaukiojimo priemonėmis apsvaigus nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų;

31.17. šokinėti ar nardyti iš valčių ar kitų objektų, esančių vandenyje;

31.18. perkrauti valtis;

31.19. plaukiant valtyje sėdėti ant rago ar borto;

31.20. vežti (plukdyti) neblaivius asmenis;

31.21. irstytis vaikams valtimi, jei valtyje nėra suaugusio žmogaus, kuris moka gerai plaukti bei gelbėti skęstančiuosius;

31.22. plaukioti savo malonumui gelbėtojų valtimis;

31.23. maudytis vaikams iki 12 metų be suaugusio asmens priežiūros;

31.24. niokoti, žaloti augmeniją;

31.25. eksploatuoti techniškai netvarkingas, neaprūpintas gelbėjimo priemonėmis valtis ir kitus laivelius;

31.26. nemokantiems plaukti, bristi į vandenį giliau juosmens;

31.27. triukšmauti ir trukdyti aplinkiniams žmonėms.

 

VI. GELBĖJIMO DARBŲ IR PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

 

32. Alytaus miesto savivaldybės paplūdimiuose ir jų maudyklose gelbėjimo darbus vykdo ir pirmąją medicininės pagalbą teikia Alytaus miesto savivaldybės įmonės (įstaigos), kurioms pavesta vykdyti šiuos darbus teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Gelbėjimo darbų ir pirmosios medicininės pagalbos tikslas yra žmonių gelbėjimas tiksliai apibrėžtoje maudymosi ir paplūdimio zonoje bei pirmosios medicinos pagalbos suteikimas nukentėjusiems.

33. Gelbėjimo darbus atliekantis personalas priimamas dirbti pasitikrinęs sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, turintis tam reikalingą kvalifikaciją arba tinkamai apmokytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

34. Alytaus miesto savivaldybės paplūdimiuose ir maudyklose žmonių gelbėjimo darbus vykdanti ir pirmąją medicininės pagalbą teikianti įmonė (įstaiga) privalo aprūpinti gelbėtojus visomis reikalingomis pirmosios medicinos pagalbos bei gelbėjimo priemonėmis, technika, ryšio priemonėmis.

35. Gelbėtojai maudyklų ir paplūdimių darbo metu stebi maudyklų ir paplūdimių teritorijas, drausmina netinkamai vandenyje besielgiančius asmenis, gelbsti skęstančiuosius ir suteikia jiems pirmąją medicinos pagalbą, esant būtinybei iškviečia greitąją medicinos pagalbą arba policijos pareigūnus.

36. Gelbėtojai savo darbe vadovaujasi šiomis taisyklėmis, gelbėtojų pareigybės aprašymais.

37. Alytaus miesto savivaldybės paplūdimiuose ir maudyklose žmonių gelbėjimo vandenyje paslaugą teikianti organizacija dirba gelbėjimo punktuose maudymosi sezono metu kasdien nuo 11 iki 19 val.

 

 

_______________________________