2009 m. aplinkosaugos švietimo projektai

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS 

 

  ĮSAKYMAS  

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 M. APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTŲ IR GULBYNĖS ORNITOLOGINIO DRAUSTINIO GAMTOTVARKOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PROJEKTO TVIRTINIMO  

 

 2009 m. vasario 10 d.   Nr. DV-94  

Alytus

 


          Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-02-09 nutarimu Nr. 165 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės aplinkosauginio švietimo strategijos ir veiksmų programos", Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-02-06 sprendimu Nr. T-30 patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 metų sąmata ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektų atrankos komisijos 2008-11-25 ir 2009-02-06 posėdžio protokolus, t v i r t i n u:

          1. Alytaus miesto savivaldybės 2009 m. aplinkosaugos švietimo projektus (pridedama).   

          2. Gulbynės ornitologinio draustinio gamtotvarkos plano įgyvendinimo priemonių projektą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis administracijos direktorių                                                                  Linas Jonas Palionis

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2009 m. vasario 10 d.

įsakymu Nr. DV-94

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 M. APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTAI

 

Eil.Nr.

Projekto vykdytojas

Aplinkosauginio švietimo projekto pavadinimas

Rėmėjų lėšos (Lt)

Skirtos lėšos iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios  programos (Lt)

1.

Metelių regioninio parko direkcija, Meteliai, Lazdijų rajonas, tel. (8 318) 43 649

Moksleivių ekologinis švietimas Metelių regioniniame parke

 

2600 Lt

2.

 Alytaus Likiškėlių vidurinė mokykla, moksleivių klubas

„Gamtos namai", Likiškėlių g. 12,

tel. (8 315) 75 711

Pamilk gamtą, ją pažindamas

 

 

 

800 Lt

3.

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla, Lauko g. 23, tel. (8 315) 73 358

Mes – Alytaus šeimininkai

 

300 Lt

4.

Alytaus Dainavos vidurinė mokykla, Vilties g. 12, tel. (8 315) 73 135

Investicija į Alytaus Dainavos vidurinės mokyklos gamtosauginį ugdymą

 

1000 Lt

5.

VšĮ „Alytaus parkai",

Kauno g. 9A, tel.

(8 315) 52 541

Žemė – šalia mūsų

 

2500 Lt

6.

Alytaus apskrities sutrikusio vystimosi kūdikių namai, Daugų g.  7, tel. (8 315) 52 885

Formuoti palankų aplinkai gyvenimo būdą ir aplinkosaugos vertybių nuostatas

 

1000 Lt

7.

Alytaus mokyklinių teatrų koordinacinis centras, Pulko g. 67, tel. 8 686 87 871

Fotografijų konkursas-paroda „Mieste be savo automobilio". Po Alytų dviračiu ir pėsčiomis, skirta Europos judriajai savaitei

UAB „Dzūtra" – 500 Lt;

UAB Alytaus regiono atliekų  tvarkymo centras – 500 Lt;

Lietuvos auto-mobilių sąjunga – 500 Lt;

Automobilių sporto klubas „Kėbulas" – 200 Lt;

UAB „Alytaus radijas"  – 600 Lt;

„Alytaus naujie-nos" – 600 Lt

2000 Lt

8.

Alytaus mokyklinių teatrų koordinacinis centras, Pulko g. 67, tel. 8 686 87 871

Žemės dienai paminėti

UAB „Dzūtra" – 500 Lt;

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras – 500 Lt;

UAB „Alytaus radijas" – 300 Lt;

„Alytaus naujie-nos" – 300 Lt

2500 Lt

9.

Aplinkos apsaugos skyrius

Visuomenės aplinkosauginis švietimas, renginiai, leidiniai

 

 

15 300 Lt

 

 

Bendra suma

 

28 000 Lt

 

 

GULBYNĖS ORNITOLOGINIO DRAUSTINIO GAMTOTVARKOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PROJEKTAS

 

Eil.Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skirtos lėšos iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios  programos (Lt)

 

1.

VšĮ „Alytaus parkai",

Kauno g. 9A, tel.

(8 315) 52 541

Gamtotvarkos darbai Gulbynės ornitologiniame draustinyje

1000 Lt

 

 

Bendra suma

1000 Lt

 

 

_________________________