2008 m. aplinkosaugos švietimo projektai

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2008 M. APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTŲ IR GULBYNĖS ORNITOLOGINIO DRAUSTINIO GAMTOTVARKOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2008 m. vasario 5 d. Nr. DV-93

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-02-09 nutarimu Nr. 165 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės aplinkosauginio švietimo strategijos ir veiksmų programos", Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-01-31 sprendimu Nr. T-3 patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2008 metų sąmata ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektų atrankos komisijos 2007-10-24 posėdžio protokolą, t v i r t i n u:

1. Alytaus miesto savivaldybės 2008 m. aplinkosaugos švietimo projektus (pridedama).

2. Gulbynės ornitologinio draustinio gamtotvarkos plano įgyvendinimo priemonių projektą (pridedama).

Administracijos
direktorius Feliksas Džiautas

 

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2008 m. vasario 5 d.
įsakymu Nr. DV-93

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2008 M. APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTAI

 

Eil.Nr.

Projekto vykdytojas

Aplinkosauginio švietimo projekto pavadinimas

Rėmėjų lėšos (Lt)

Skirtos lėšos iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (Lt)

1.

Metelių regioninio parko direkcija, Meteliai, Lazdijų rajonas, tel. 8 682 26 132

Moksleivių ekologinis švietimas Metelių regioniniame parke

300 Lt

2800 Lt

2.

Alytaus Likiškėlių vidurinė mokykla, moksleivių klubas

„Gamtos namai", Likiškėlių g. 12,

tel. (8 315) 75 711

Pamilk gamtą, ją pažindamas

1000 Lt

350 Lt

3.

Alytaus Piliakalnio vidurinė mokykla,

Jiezno g. 1, tel.

(8 315) 79 345

II–VI klasių mokinių projektas-akcija, skirta Žemės dienai „Šiukšliaus išvarymas"

 

500 Lt

4.

VšĮ „Alytaus parkai",

Kauno g. 9A, tel.

(8 315) 52 541

Alytaus miesto moksleivių paroda-konferencija „Tarptautinė biologinės įvairovės diena 2008"

 

780 Lt

5.

VšĮ „Alytaus parkai",

Kauno g. 9A, tel.

(8 315) 52 541

Ekologinis ugdymas gamtoje

 

2330 Lt

6.

Alytaus Panemunės vidurinė mokykla, A. Jonyno g. 10, tel. (8 315) 75 722

Gamtos mokslų daktaro Vytauto Nedzinsko gamtamokslinių žinių olimpiada Alytaus miesto 7–12 klasių mokiniams

 

700 Lt

7.

UAB „Alytaus radijas", Rotušės a. 2, tel. (8 315) 76 120

Žaliasis kanalas arba 10 minučių aplinkai

4237 Lt (UAB „Dzūtra")

5000 Lt

(UAB Aly-taus regiono atliekų tvar-kymo cent-ras)

4000 Lt

8.

Alytaus mokyklinių teatrų koordinacinis centras, Pulko g. 67, tel. (8 315) 53 365

Europos judriosios savaitės renginiai ir akcija „Mieste be savo automobilio"

UAB „Dzūtra" – 500 Lt;

UAB „Jundos stalių gaminiai" – 500 Lt;

Lietuvos automobilių sąjunga – 500 Lt;

Automobi-lių sporto klubas „Kėbulas" – 200 Lt;

AB „Dzūkijos vandenys" – 300 Lt;

UAB „Alytaus radijas" – 300 Lt;

„Alytaus naujienos" – 300 Lt;

AB „Alytaus spaustuvė" – 200 Lt;

UAB „Remedija" – 200 Lt;

2500 Lt

9.

Alytaus mokyklinių teatrų koordinacinis centras, Pulko g. 67, tel. (8 315) 53 365

Akcija „Atliekų olimpinės žaidynės' 2008", skirta Pasaulinei žemės dienai paminėti

UAB „Dzūtra" – 500 Lt;

UAB „Jundos stalių gaminiai" – 500 Lt;

UAB Aly-taus regiono atliekų tvarkymo centras – 300 Lt;

UAB „Dzūkijos vandenys" – 250 Lt;

UAB „Alytaus radijas" – 300 Lt;

„Alytaus naujienos" – 300 Lt;

AB „Alytaus spaustuvė" – 200 Lt;

UAB „Remedija" – 150 Lt;

2000 Lt

10.

Aplinkos apsaugos skyrius

Visuomenės aplinkosauginis švietimas, renginiai, leidi-niai

 

5040 Lt

   

Bendra suma

 

21 000 Lt

 

GULBYNĖS ORNITOLOGINIO DRAUSTINIO GAMTOTVARKOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PROJEKTAS

 

Eil.Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skirtos lėšos iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (Lt)

1.

VšĮ „Alytaus parkai",

Kauno g. 9A, tel.

(8 315) 52 541

Gamtotvarkos darbai Gulbynės ornitologiniame draustinyje

1000 Lt

   

Bendra suma

1000 Lt

 

________________________