2001 – 2003 m. stebėsenos rezultatai

 

Alytaus savivaldybės požeminio vandens stebėsena pradėta dar 1998 m., kai buvo sudaryta ir Lietuvos geologijos tarnyboje 1999-03-05 patvirtinta pirmoji Alytaus miesto požeminio vandens savivaldybės ir ūkio subjektų stebėsenos preliminari programa. Tuo pačiu 1998-2000 m. laikotarpiu Alytuje buvo atlikti kiti išsamūs hidrogeologiniai požeminio vandens šaltinių apsaugos tyrimai: kartografuota miesto požeminio vandens būklė, atlikti jos kontroliniai tyrimai, sukurti matematiniai hidrogeologinių sąlygų modeliai, patikslintos vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos, įvertinta urbanizacijos įtaka geriamojo vandens šaltinių kokybei dabar ir perspektyvoje, parengtas miesto geriamojo vandens šaltinių apsaugos valdymo planas.

Remiantis visais šiais ekohidrogeologiniais darbais, buvo parengta nauja Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens stebėsenos 2001-2003 metų programa. Ši programa yra nustatyta tvarka suderinta ir 2001 m. gegužės 21 d. patvirtinta Lietuvos geologijos tarnyboje. Lyginant su preliminaria programa, ji gerokai pakoreguota, atsižvelgiant į minėtų tyrimų bei įvairių ūkio subjektų mieste atliekamos stebėsenos rezultatus. Programa skirta tik savivaldyb?s stebėsenai, nes ūkio subjektų stebėsena jau yra vykdoma ar bus vykdoma pagal atskiras patvirtintas programas.

Požeminio vandens stebėsenos lauko darbus atliko UAB „Vilniaus hidrogeologija" specialistai – L. Žemaitis, A. Mališauskas, R. Tamošaitis. Vandens cheminės sudėties ir įvairių kokybės rodiklių tyrimai atlikti UAB „Grota", Fizikos instituto, Geologijos ir Geografijos instituto laboratorijose. Hidrogeologinę ataskaitą rengė dipl. hidrogeologas A. Bendoraitis ir dr. M. Gregorauskas, jiems padėjo mgr. M. Plankys, technikės-hidrogeologės J. Smilgiuvienė, L. Zdanavičiūtė ir J. Radzevičienė.

Pagal programą kasmet 27 stebėsenos tinklo taškuose 2 kartus tiriama paviršinio, gruntinio ir tarpsluoksninio vandens cheminė sudėtis, 4 kartus matuojamas vandens lygis ir naftos plėvelės virš gruntinio vandens paviršiaus storis.

Gruntinio ir tarpsluoksninio vandens lygis pasižymėjo tam tikrais sezoniniais svyravimais, tačiau iš esmės jo pokyčiai per 2001-2003 m. laikotarpį nebuvo labai dideli. 2001 m. buvo laikinai sustabdyta Vidzgirio vandenvietės eksploatacija. Dėl to šiek tiek pakilo vandens lygis produktyviame Žemaitijos-Dainavos vandeningajame horizonte, tačiau gruntinio vandens lygio mieste pokyčiams tai praktiškai neturėjo jokios įtakos. Per programinį laikotarpį hidrodinaminė situacija mieste iš esmės nepasikeitė – čia ir toliau vyrauja slūgstanti požeminio vandens filtracija, todėl užterštas gruntinis vanduo gali pertekėti gilyn – pirmiausia į Varduvos-Žemaitijos, o vėliau – ir į Žemaitijos-Dainavos tarpsluoksninius horizontus. Naftos plėvelės storio matavimai rodo, jog atlikus naftos valymo (išsiurbimo) darbus, naftos produktų taršos areale situacija dar nėra stabili. Arealo centre naftos produktų sluoksnelis įvairiai kito ir iš esmės kiek padidėjo, tačiau tai nėra susiję su kokių nors naujų taršos naftos produktais šaltinių atsiradimu.

Išsamūs vandens cheminės sudėties tyrimai parodė, jog požemio užterštumas, lyginant su ankstesniuoju stebėsenos laikotarpiu, praktiškai nedaug tepasikeitė. Kaip ir anksčiau, gruntinis vanduo mieste daugiausia užterštas nitratais, kurių  koncentracija šiek tiek didėjo (2003 m. vidutiniškai siekė 81-102 mg/l , o maksimali – 401 mg/l), kitais azoto junginiais (nitritais, amoniu), taip pat neoksiduota organine medžiaga (pagal PS ir ChDS). Mikrokomponentų koncentracija buvo gana stabili, tačiau jau anksčiau žinomame gruntinio vandens taršos sunkiaisiais (iš to skaičiaus ir toksiniais) metalais plote ties pietiniu pramonės rajonu chromo kiekis siekė 53-98 ?g/l ir iki 2 kartų viršijo didžiausią leidžiamą koncentraciją (DLK) geriamajam vandeniui. Ši anomalija susijusi su buvusios Alytaus mašinų gamyklos (dabar – AB Alytaus mašinų gamykla „Astra") veikla. 2003 m. pradėjus ūkio subjekto požeminio vandens stebėseną, šioje teritorijoje užfiksuoti DLK viršijantys Cr (iki 195 ?g) ir Hg (iki 2,78 ?g) kiekiai. Be to, programiniu laikotarpiu savivaldybės stebėsenos tinkle viršijančios DLK švino ir nikelio koncentracijos rastos ir tarpsluoksniniame vandenyje.

Naftos produktų (aromatinių ir daugiaciklių aromatinių angliavandenilių) bei fenolių tyrimų buvusioje Alytaus  naftos bazės poveikio zonoje rezultatai rodo, kad taršos šiais komponentais mastas dar yra pakankamai didelis, nors per programinį laikotarpį jis kiek ir sumažėjo. Pagal taršos epicentre nustatytas aromatinių angliavandenilių koncentracijas šis sumažėjimas vidutiniškai siekė 8-16%. 2003 m. bendras gruntiniame vandenyje ištirpusių angliavandenilių kiekis siekė iki 83-123 mg/l, iš to sk. aromatinių angliavandenilių – 57-106 mg/l, o toksinio benzeno – 9390-31200 ?g/l (pastarieji kiekiai taip pat šiek tiek mažesni, nei anksčiau). Nedidelės NP (aromatinių angliavandenilių) koncentracijos, kurios jau anksčiau buvo pastebėtos Žemaitijos-Dainavos horizonto vandenyje, taršos epicentre užfiksuotos ir 2003 m. (iki 1,9-17,7 ?g/l).

Visame taršos naftos produktais areale, kaip ir anksčiau, gruntiniame ir tarpsluoksniniame vandenyje rasta ištirpusių fenolių, kurių koncentracijos praktiškai visuose tirtuose bandiniuose viršijo ankstesnę DLK geriamajame vandenyje (0,001 mg/l).

Šiame darbe, remiantis naujausia savivaldybės ir stambiausių ūkio subjektų Alytuje požeminio vandens stebėsenos informacija, buvo iš naujo atliktas matematinis-hidrogeologinis modeliavimas ir įvertintas pakitusių gruntinio vandens taršos anomalijų poveikis pagrindiniam Alytuje geriamojo vandens šaltiniui – Žemaitijos-Dainavos tarpsluoksniniam vandeningajam horizontui. Atlikti keli modeliavimo variantai parodė, jog prognoziniai vandens kokybės pokyčiai bus šiek tiek kitokie, nei nustatyti 2000 m. modelyje, tačiau daugeliu atvejų (pvz., naftos produktų sklaidos tiek gruntiniame, tiek Žemaitijos-Dainavos horizonte atžvilgiu) šios prognozės yra palankesnės.

Monitoringas iš esmės yra nuolatinio, nenutrūkstamo pobūdžio darbas, kurio trukmė paprastai nėra kaip nors ribojama.

Parengta ir suderinta 2004-2007 metų Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens stebėsenos programa, pagal kurią tęsiama požeminio vandens stebėsena.