2008 – 2012 m. programa

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto

savivaldybės tarybos

2008 m. gegužės 22 d.

sprendimu Nr.T-92 

 

ALYTAUS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO,
ŽELDYNŲ KŪRIMO IR ŽELDINIŲ VEISIMO
2008-2012 METŲ PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 2008 – 2012 metų programos (toliau vadinama – ši programa) paskirtis – numatyti priemones, kurios padėtų išsaugoti ir kurti naujus Alytaus miesto želdynus ir želdinius, juos prižiūrėti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, formuoti pilnavertę žaliųjų teritorijų sistemą.

2. Ši programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3215), Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-01-25 sprendimu Nr. T-5 patvirtintu Alytaus miesto kraštovaizdžio tvarkymo specialiuoju planu, 2007-10-25 sprendimu Nr. T-223 patvirtinta Alytaus regioninio centro kompleksinės plėtros 2007-2013 metų investicine programa.

3. Šioje Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

 

4. Alytaus miesto dekoratyviniuose želdynuose (parkuose, skveruose bei visuomeninės paskirties želdynuose) auginamas nemažas kiekis introdukuotų sumedėjusių augalų rūšių ir morfologinių formų. Šie augalai sėkmingai išlaikė ilgų dešimtmečių ir netgi šimtmečių išbandymus. Dauguma jų visiškai atsparūs mūsų šalies klimatinėms sąlygoms ir gali būti plačiai auginami dekoratyviuose želdynuose.

5. Dalis labai vertingų želdynų tiek kraštovaizdžio architektūros, tiek dendrologiniu požiūriu yra apleisti. Alytaus mieste dar nesusiklostė želdynų tvarkymo tradicija, lyginant su kaimyninėmis Vakarų šalimis. Želdynai kenčia dėl miestų transporto taršos. Vietinės medžių grupės ir bendrijos nyksta, yra užgožtos gamtovaizdžiuose dėl įsikrūmijimo. Želdynams mieste neigiamą įtaką daro suplūktas dirvožemis, užterštas gruntas, dulkės, dūmai, oro tarša.

6. Želdynai neturi tikro šeimininko. Jų tvarkymo funkcijos išsklaidytos po įvairius skyrius ir tarnybas. Miesto savivaldybės taryboje retai svarstomi želdynų klausimai. Trūksta lėšų želdynams tvarkyti.

7. Rengiant detaliuosius miesto planus, neįvertinami Alytaus miesto bendrojo plano pasiūlymai, formuojant želdynų sistemą. Teritorijos, ankstesniuose planuose rezervuotos želdynams įveisti, grąžintos savininkams, privatizuotos ir užstatomos: prarandamos galimybės formuoti besijungiančių želdynų sistemą – miesto gamtinį karkasą. Neįteisintos žaliosios jungtys (migracijos koridoriai), jungiantys želdynus su didžiaisiais želdynų ir miškų masyvais.

8. Parengta nemažai projektų, kuriuose nepažymėti medžiai. Topografines nuotraukas atliekančios institucijos neatsako už tokių planų kokybę. Nesuderinti žemės nuosavybės santykiai su miesto visuomeninės paskirties želdynų išsaugojimu. Visuomenė ne visada suvokia želdynų estetines ir apsaugines funkcijas. Daug medžių, dekoratyvinių krūmų sunaikina statybų aikštelėse judantys mechanizmai, netvarkingai laikomos statybinės medžiagos ir gaminiai.

9. Yra galimybių vertingiausius Alytaus miesto želdynų sumedėjusius augalus (genofondo išsaugojimo tikslu) padauginti ir kaupti šalies mokslinių institucijų bazėse. Želdynų ploto mieste didinimas. Mieste galima didinti želdynų plotą, panaudoti vertikalųjį želdinimą, kurti vientisą želdynų sistemą, iš esmės pagerinti želdynų priežiūrą (purenti, laistyti, tręšti dirvožemį, taisyklingai genėti medžius). Alytaus miesto projektavimo praktikos teigiamas, ekologines ir architektūrines želdynų savybes reikia maksimaliai panaudoti tam, kad būtų formuojama sveika ir estetiška miesto aplinka, kuriame vientisa žaliųjų plotų sistema, panaudojant esamus gamtos išteklius, išlaikomi užstatytų ir atvirų, gyventojų poilsiui ir sveikatingumui skirtų, teritorijų optimalūs ploto santykiai, išsaugomi esami vertingi želdynai ir sudaromos prielaidos želdynams ugdyti, jų rūšinei sudėčiai plėsti, tinkamai naudoti ir saugoti nuo degradacijos.

10. Želdynų (parkų) skaidymas atskiromis, naudotojų menkai koordinuojamomis dalimis. Vykdant statybas želdynai gali būti nepagrįstai sunaikinti. Neteisingai genint medžius (paliekant stuobrius) želdynai pasmerkiami žūti. Stichinės nelaimės, padidėjusi želdynų tarša, grybinės ir kenkėjų sukeltos ligos.

11. Mieste kiekybiniu požiūriu nėra žaliųjų plotų trūkumo – miškams ir bendro naudojimo želdynams tenka 32,1 % ir 3,6 % teritorijos ploto; vienam gyventojui atitinkamai 175 m2 ir 20 m2; Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu paskelbti saugotinais – miško parkai (6 vnt.) parkai (6 vnt.), skverai (6 vnt.), žalioji jungtis (1 vnt.), kitų saugotinų želdinių plotai (4 vnt.) užima 14,5 % miesto teritorijos, vienam gyventojui jų tenka 79 m2.

12. Miestas turi didžiulį žaliųjų teritorijų sistemos formavimo potencialą ir gana kuklias realizuotas jų įrengimo galimybes – tarp įteisintų želdynų tik 7 vnt. (iš 23 vnt.), įskaitant ir miško parkus, yra įrengti bei pritaikyti poilsiui, jie užima 4 % miesto teritorijos, vienam gyventojui tenka 22,2 m2.

 

III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

13. Šios programos tikslas – numatyti kompleksinius ir koordinuotus veiksmus siekiant išsaugoti ir sukurti (įveisti) naujus Alytaus miesto želdynus ir želdinius, juos prižiūrėti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, suformuoti pilnavertę žaliųjų teritorijų sistemą.

14. Šios programos uždaviniai:

14.1. nustatyti kasmetines želdynų ir želdinių tvarkymo, kūrimo ir veisimo apimtis;

14.2. gerinti informacijos apie želdynų ir želdinių tvarkymą, želdynų kūrimą ir želdinių veisimą sklaidą ir prieinamumą visuomenei.

 

IV. SIEKIAMI PROGRAMOS REZULTATAI

 

15. Įgyvendinus šios programos priemones, bus išsaugoti ir įveisti nauji želdynai ir želdinai, pradėta formuoti pilnavertė žaliųjų teritorijų sistema, visuomenės informavimas ir švietimas mažins pasipriešinimą.

 

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

16. Ši programa bus vertinama periodiškai po kiekvienų metų ir galutinai – ją baigus vykdyti pagal įgyvendinimo efektyvumo vertinimo kriterijus:

16.1. bus atkurta 5 tūks. želdinių miesto visuomeninės paskirties teritorijoje bei miesto parkuose, skveruose, miesto sode, daugiabučių namų kiemuose, žaliosiose jungtyse, gatvėse;

16.2. taikyta medžių ir krūmų sanitarinių priežiūros priemonių;

16.3. prižiūrėta ir įkurta naujų vejų ir gėlynų;

16.4. 1 parkas bus pritaikytas lankymui, sutvarkyti ir įrengti 3 skverai;

16.5. bus parengtas Likiškių parko įrengimo ir sutvarkymo techninis projektas;

16.6. bus parengtos ir patvirtintos Alytaus miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės;

16.7. bus atlikta Alytaus miesto kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano korektūra;

16.8. bus atlikta želdinių inventorizacija privačių namų valdų teritorijose, sukurta želdinių apskaitos duomenų bazė;

16.9. bus atlikta 3 kapinių inventorizacija;

16.10. bus parengta ir vykdoma želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programa;

16.11. bus parengti 2 želdynų žemės sklypų ribų planai su kadastriniais (geodeziniais) matavimais ir į Nekilnojamo turto kadastrą ir registrą įrašyti 4 želdynų sklypai;

16.12. Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktos 4 metinės ataskaitos apie savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus, įkurtus naujus želdynus;

16.13. Alytaus miesto savivaldybės tinklalapyje bus paskelbtas Alytaus miesto kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas;

16.14. bus organizuotos 5 Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursinės-apžiūros;

16.15. bus pateikta 10 informacinių pranešimų spaudoje, bus parengti ir transliuoti 5 radijo reportažai visuomenei apie želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo apimtis;

16.16. bus organizuotos 5 medelių sodinimo talkos;

16.17. bus pritraukta privataus sektoriaus lėšų želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo klausimams spręsti.

 

VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ

 

17. Šios programos įgyvendinimo priemonės nurodytos jos įgyvendinimo 2008–2012 metų priemonių plane.

18. Programos įgyvendinimą koordinuoja administracijos direktoriaus pavaduotojas.

19. Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma valdymo grupė šios programos operatyvinei kontrolei užtikrinti.

20. Programos įgyvendinimo stebėsena vykdoma pagal V skyriaus nustatytus vertinimo kriterijus, susijusius su nustatytais tikslais ir uždaviniais, leidžiančiais vertinti pasiektą pažangą.

21. Kiekvienais metais parengiama programos įgyvendinimo ataskaita. Ataskaitoje įvertinama pažanga, atsiradusi įgyvendinant uždavinius ir priemones, pateikiamos atitinkamų metų programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kriterijų reikšmės.

22. Kiekvienais metais atsižvelgiant į parengtos ataskaitos duomenis ir besikeičiančią situaciją programa gali būti tikslinama.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Šiai programai įgyvendinti reikalingos lėšos tikslinamos rengiant kiekvienų metų Alytaus miesto savivaldybės biudžetą.

24. Už šios programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymo koordinavimą, kontrolę ir vertinimą atsakinga Alytaus miesto savivaldybės administracija.

 

__________________

Alytaus miesto želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 2008?2012 metų programos

priedas

 

ALYTAUS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO, ŽELDYNŲ KŪRIMO IR ŽELDINIŲ VEISIMO 2008?2012 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

Eil. Nr.

Priemonės (projekto) pavadinimas

Priemonės aprašas

Preliminarus lėšų poreikis
pagal metus tūkst. Lt

Atsakingi vykdytojai

     

2008

2009

2010

2011

2012

 

Tikslas ? numatyti kompleksinius ir koordinuotus veiksmus siekiant išsaugoti ir sukurti (įveisti) naujus Alytaus miesto želdynus ir želdinius, juos prižiūrėti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, suformuoti pilnavertę žaliųjų teritorijų sistemą.

1. Uždavinys -nustatyti kasmetines želdynų ir želdinių tvarkymo, kūrimo ir veisimo apimtis.

1.1

 

 

 

 

 

Želdynų ir želdinių sanitarinių apsaugos priemonių nuo ligų ir kenkėjų vykdymas

Želdinių apsauga nuo ligų ir kenkėjų, antropogeninės veiklos poveikio, bloginančio želdinių sanitarinę būklę (sanitarinis medžių ir krūmų valymas, želdinių ligų nustatymas, augalų apsaugos nuo ligų priemonių naudojimas ir kt.)

123

170

200

240

290

VšĮ „Alytaus parkai"

1.2

Želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas

1.2.1. Gėlynų ir vejų prie gėlynų priežiūra (užsodinimas vienmečiais augalais, daugiamečių dauginimas, tręšimas, laistymas ir kt.)

198

250

300

360

430

VšĮ „Alytaus parkai"

1.2.2. Želdynų, kraštovaizdžio formavimas ir želdynų reikiamos būklės palaikymas ir atnaujinimas parkuose (šiukšlių rinkimas ir išvežimas, takų šlavimas, sniego valymas, lapų grėbimas, šienavimas, gyvatvorių genėjimas ir kt.)

382

490

560

640

740

VšĮ „Alytaus parkai"

1.2.3. Inžinerinių statinių reikiamos būklės palaikymas ir atnaujinimas parkuose (parkų apšvietimas, suolų ir šiukšliadėžių remontas, dažymas, statinių remontas, pakeitimas ir kt.)

167

250

290

330

380

VšĮ „Alytaus parkai"

1.2.4. Alytaus miesto kultūros paveldo objektų – Alytaus ir Radžiūnų piliakalnių, Bakšių senovės gyvenvietės, Alytaus miesto gynybinių fortų, neveikiančių kapinių – tvarkymas

 

220

242

266

293

Kultūros ir Komunalinio ūkio skyriai

 

1.2.5. Medžių ir krūmų kirtimas

144

180

200

250

300

Komunalinio ūkio skyrius

1.2.6. Medžių ir krūmų genėjimas

106

150

160

180

200

1.2.7. Vejų šienavimas

787

790

900

900

900

1.3

Vadovaujantis sodmenų kokybės reikalavimais, naujų želdinių veisimas

1.3.1. Naujų gėlynų įrengimas

20

25

30

35

40

VšĮ „Alytaus parkai"

1.3.2. Organizuoti gatvių želdinių atkūrimą ir naujų įveisimą (želdinių nupirkimas ir gatvės želdynų rekonstrukcijos projektų parengimas):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektūros ir

urbanistikos,

Komunalinio

ūkio,

Aplinkos

apsaugos skyriai

 

S. Dariaus ir S. Girėno

19*

 

 

 

 

Ulonų

 

80

 

 

 

Rūtų

 

40

 

 

 

Pulko

 

 

80

 

 

Birutės

 

 

40

 

 

Statybininkų

 

 

 

80

20

Likiškėlių

 

 

 

60

 

Volungės

 

 

 

60

 

A. Jonyno

 

 

 

 

60

Lauko

 

 

 

 

40

Varėnos

 

 

 

 

40

1.3.3. Medžių ir krūmų sodinimas ir priežiūra (laistymas ir t. t.)

40

50

60

80

100

Komunalinio ūkio skyrius

1.3.4. Organizuoti naujų želdinių veisimą miesto parkuose, aikštėse ir skveruose

5*

8

 

10

 

10

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VšĮ „Alytaus parkai",

Architektūros ir

urbanistikos,

Komunalinio

ūkio,

Aplinkos

apsaugos skyriai

1.3.5. Organizuoti naujų želdinių veisimą, atkūrimą šalia Laisvės angelo skulptūros (želdynų rekonstrukcijos projekto parengimas ir želdinių nupirkimas)

28*

 

 

40

 

1.3.6. Organizuoti naujų želdinių veisimą, atkūrimą skvere prie A. Juozapavičiaus ir Merkinės gatvių sankirtos, taip pat A. Juozapavičiaus gatvėje (želdynų rekonstrukcijos projektų parengimas ir želdinių nupirkimas)

 

 

 

 

 

80

1.3.7. Organizuoti naujų želdinių veisimą, atkūrimą skvere prie Angelų Sargų bažnyčios taip pat su juo besiribojančioje Vilniaus ir S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje (želdynų rekonstrukcijos projektų parengimas ir želdinių nupirkimas)

 

60

30

 

 

1.3.8. Organizuoti naujų želdinių veisimą švietimo įstaigų teritorijose (apželdinimo schemų parengimas ir želdinių nupirkimas)

1*

2

3

4

5

1.3.9. Organizuoti naujų želdinių veisimą prie daugiabučių gyvenamųjų namų (apželdinimo schemų parengimas ir želdinių nupirkimas)

1*

2

3

4

5

1.4

Esamų parkų infrastruktūros įrengimas arba atnaujinimas

1.4.1. Likiškių parko pritaikymas lankymui

 

 

5 000

VšĮ „Alytaus parkai", Statybos skyrius

1.4.2. Studentų skvero įrengimas ir sutvarkymas

219

 

 

 

 

Statybos ir Aplinkos apsaugos skyriai

   

1.4.3. Skvero prie Angelų Sargų bažnyčios įrengimas ir sutvarkymas

Alytaus regioninio centro kompleksinės plėtros 2007?2013 m. investicinės programos įgyvendinimo priemonių planas

Preliminarus lėšų poreikis – 500

   

1.4.4. Skvero prie A. Juozapavičiaus ir Merkinės gatvių sankirtos įrengimas ir sutvarkymas

Alytaus regioninio centro kompleksinės plėtros 2007?2013 m. investicinės programos įgyvendinimo priemonių planas

Preliminarus lėšų poreikis – 1 000

1.5.

Želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimas ir parengtų įgyvendinimas

Likiškių parko techninio projekto parengimas

 

80

 

 

 

VšĮ „Alytaus parkai"

2. Uždavinys - gerinti informacijos apie želdynų ir želdinių tvarkymą, želdynų kūrimą ir želdinių veisimą prieinamumą visuomenei

2.1.

 

Alytaus miesto želdynų valdymo tobulinimas

2.1.1. Parengti ir patvirtinti Alytaus miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisykles.

+

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos skyrius

2.1.2. Parengti Alytaus miesto kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano korektūrą

 

 

20

20

20

Architektūros ir urbanistikos, Aplinkos apsaugos skyriai

2.2.

 

Organizuoti želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą vykdyti jų būklės stebėseną

2.2.1. Organizuoti želdynų ir želdinių inventorizavimą privačių namų valdų teritorijose, sukuriant želdinių apskaitos duomenų bazę

 

 

 

 

 

 

 

50

 

Architektūros ir urbanistikos, Aplinkos apsaugos skyriai

2.2.2. Organizuoti kapinių inventorizavimą

 

 

 

100

 

Komunalinio ūkio skyrius

2.2.3. Parengti Alytaus miesto želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programą 5 metams bei organizuoti jo vykdymą

 

50

20

20

20

Aplinkos apsaugos, Architektūros ir urbanistikos skyriai

2.3.

Organizuoti atskirtųjų želdynų žemės sklypų kadastrinius matavimus ir įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą

2.3.1. Parengto Studentų skvero žemės sklypo ribų plano su kadastriniais (geodeziniais) matavimais įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Žemėtvarkos

skyrius

2.3.2. Parengtos Žuvėdrų kalvos žemės sklypo ribų plano su kadastriniais (geodeziniais) matavimais įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą

 

5

 

 

 

2.3.3. Parengti Likiškių parko žemės sklypo ribų planus su kadastriniais (geodeziniais) matavimais ir įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą

50

 

 

 

 

3.3.4. Parengti Jaunimo parko žemės sklypo ribų planus su kadastriniais (geodeziniais) matavimais ir įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą

 

 

50

 

 

2.4.

 

Metinės ataskaitos apie savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus, įkurtus naujus želdynus teikimas

Teikti metinę savivaldybės ataskaitą Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės iki kitų metų kovo 15 d. (pagal patvirtintą formą)

 

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

Komunalinio ūkio skyrius,

VšĮ „Alytaus parkai"

2.5.

Gerinti informacijos apie želdynų ir želdinių tvarkymą, želdynų kūrimą ir želdinių veisimą prieinamumą visuomenei

2.5.1. Organizuoti parengto Alytaus miesto kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano prieinamumą visuomenei (skelbimas Alytaus miesto savivaldybės tinklalapyje)

1

 

 

 

 

 

Architektūros ir urbanistikos skyrius

2.5.2. Organizuoti Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursinę apžiūrą (t. y. skatinti gerai besitvarkančių želdynų savininkus)

5

7

10

10

10

Alytaus miesto savivaldybės administracija

2.5.3. Organizuoti medelių sodinimo talkas

0,5

1

1

1,5

2

VšĮ „Alytaus parkai"

2.5.4. Informuoti visuomenę apie želdynų ir želdinių tvarkymą, želdinių kūrimą, parengiant straipsnius spaudoje, transliuojant radijo reportažus, skelbiant informaciją Alytaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje www.ams.lt

1

1,5

1,5

1,8

1,8

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija

2.6.

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo srityje skatinimas

Sudaryti paramos sutartis su privačiomis įmonėmis dėl želdinių veisimo, želdynų tvarkymo

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

Alytaus miesto savivaldybės administracija

 

Bendras preliminarus lėšų poreikis
pagal metus tūkst. Lt
(išskyrus 1.4.1., 1.4.3. ir 1.4.4. eilutes)

 

 

2 302,5

 

2 911,5

 

3 210,5

 

3 692,3

 

4 040,8

 

PASTABA. Sumos, pažymėtos žvaigždute (*) - tik želdiniams nupirkti